รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010201070นางสาวพิมลรัตน์ เชียรเดช
2555010200585นางสาวบุศรินทร์ คำสอน
3555010201146นางสาวภัทราภรณ์ ศิลาอุดม
4555010201864นางสาววทันยา เจียมจิตร์
5555010201666นางสาวอุชุกร ลีลาบริหาร
6555010200494นางสาวนภารัตน์ รัตนพันธ์
7555010202029นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มหาไพศาล
8555010201856นายรัชพล มหาสารคาม
9545010201998นางสาวธนวรรณ ดีวิภาส
10545010201899นางสาวปริญาพร โพธิยะ
11545010201980นางสาวเมย์ ยัดไธสง
12545010201600นายวรกฤษณ์ จันทะแจ่ม
13565010200204นางสาวณญาธมน มงคลวิโรดม
14565010200212นางสาวณภัทร หวังสุข
15565010200246นางสาวณัฐชยา ผ่องสละ
16565010200253นางสาวณัฐชาพร เณรพงษ์
17565010200287นางสาวณัฐวีญา เกลา
18565010200295นางสาวณิชนันทน์ ศีลประภา
19565010200303นางสาวดลยา แก้ววรรณา
20565010200352นางสาวกมลทิพย์ โนนทิง
21565010200378นางสาวธนัชพร ฤกษ์ถวิล
22565010200386นางสาวธันย์ชนก เหล่าตรงจริง
23565010200394นางสาวธิดา พางาม
24565010200402นางสาวธิดารักษ์ ต่างบาน
25565010200410นายธีระพันธ์ โยพันดุง
26565010200451นางสาวนวพร เกื้อหนุน
27565010200477นางสาวนัทรัฐ แย้มเกษร
28565010200485นางสาวนันทนา ช่วยเพชร
29565010200493นางสาวนันธิญา วามะลุน
30565010200519นางสาวนิภาวัณย์ ทัฬหปริญญา
31565010200527นางสาวเนตรประกายกาญจน์ เนตรวงค์
32565010200543นางสาวบุศรินทร์ ดวงบัณฑิตกุล
33565010200584นางสาวประภาพร โพธิ์สุ
34565010200592นางสาวปวรวรรณ แก้วเขียว
35565010200600นางสาวปัทมพร สายสนั่น
36565010200626นางสาวปาริฉัตร บุญปั้น
37565010200659นางสาวพรรณภา สินสา
38565010200667นางสาวพรรณแสง สุวรรณราช
39565010200717นางสาวไพจิตรา สุขสมกิจ
40565010200725นางสาวกนกพร กุหลาบซ้อน
41565010200733นางสาวกรสิริ โกศลบุญ
42565010200741นางสาวกรัสวัณ เจิมปลั่ง
43565010200758นางสาวกันต์กมล ตันสุทัตต์
44565010200782นางสาวจีรพร ผลสอน
45565010200790นางสาวโชติรส ชัยพรตระกูลกิจ
46565010200808นายฐิติภัทร สุรชาติ
47565010201681นางสาวณัฐชา จุฑามาศ
48565010201699นางสาวณัฐนันท์ กลั่นประเสริฐ
49565010201707นางสาวณิชกานต์ คงนิล
50565010201715นางสาวธมลวรรณ จตุรพรประสิทธิ์
51565010201756นายผนินทร์ แย้มมีศรี
52565010201764นางสาวพรชนัน แซ่ลิ้ม
53565010200824นางสาวภัทราภรณ์ เพชรเนียน
54565010200832นางสาวภูริตา ชนะกุลไพศาล
55565010200840นางสาวมัจฉา มิตรชอบ
56565010200857นางสาวมัณฑนา เดชะชีพ
57565010200873นางสาวมาริสา เอ็ม.โอ.เอช.อัลอะจือมี
58565010200899นางสาวมีนา สังขกร
59565010200907นางสาวเมษา พาพาลทอง
60565010200915นางสาวยศวดี เดียวซิงห์
61565010200923นายโยธิน โอบรี
62565010200931นางสาวรัชนีพร สุวรรณพารส
63565010200949นางสาวรัตติชล ช่างจันทร์
64565010200964นางสาวรุ่งทิวา ยวงดี
65565010201012นางสาววรัญญา ศรีประสงค์
66565010201038นางสาววันวิสา กระต่ายทอง
67565010201061นางสาววิภาพร จันทร์ตา
68565010201079นางสาววิศรินทร์ วิเศษ
69565010201087นายวิสัน จันน้ำสระ
70565010201103นางสาวศรสลัก มิมหาร
71565010201111นายศรัณยวิทย์ ปลีศิริ
72565010201137นางสาวศุภกานต์ ลาภนิธิพร
73565010201178นางสาวสราญตา สังข์ทอง
74565010201186นางสาวสรารักษ์ สืบสำราญ
75565010201210นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ชัย
76565010201236นางสาวสุธาสินี ยอดมงคล
77565010201269นางสาวสุพัชรี คำมา
78565010201277นางสาวสุพัฒตา ทองคำใส
79565010201293นางสาวสุภัทรพรรณ ศรีษะ
80565010201301นางสาวสุภานัน วาณิชย์เจริญ
81565010201319นางสาวสุภาวดี กุลพิทักษ์รักษา
82565010201327นางสาวสุระวดี เพ่งผล
83565010201335นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุริยาภรณ์
84565010201343นางสาวโสริยา อานารัตน์
85565010201350นางสาวหทัยชนก บัวเทพ
86565010201384นางสาวอภิญญา เสือแก้ว
87565010201392นายอภิดล ชินคำ
88565010201400นางสาวอรชุมา พัฒนะวสุตม์
89565010201475นางสาวอารยา ศรีไชยา
90565010201483นางสาวอาริยา บัวลอย
91565010201491นางสาวอารียา สมบูรณ์
92565010201517นางสาวสุชานันท์ เปรมอุดมกิจ
93565010201525นางสาวสุภาภรณ์ มาขุน
94565010201533นางสาวพิมพ์วิภา ขยันเขตกรณ์
95565010201541นางสาวไพลิน ทุยไธสง
96565010201558นางสาวภควดี ถาวร
97565010201566นายภูมิพงษ์ สิริพลานนท์
98565010201574นางสาวมธุรส หงอสกุล
99565010201582นางสาวมัชฌิมา ลือเนตร
100565010201590นางสาววรรณวิภา แจ่มใส
101565010201616นายศุภกร เต๋งฮะเฮ็ง
102565010201632นางสาวสุพิตรา เชตุวรรณ์
103565010201657นางสาวชญาวรรณ พงษ์ไพร
104565010201780นางสาวปนิดา คติพจนานันท์
105565010201806นางสาวสิรีรัศมิ์ คิดประเสริฐ
106565010201814นางสาวชุติมา จันทร์สวี
107565010201822นางสาวชนิสรา นามคุณ
108555010200114นางสาวเกศรา ทวีสุข
109555010201815นางสาวปทุมทิพย์ คงมั่น
110555010201807นางสาวนุสรา เอกอิ่มผล
111555010202037นางสาวกาญจนามาศ โฉมยงค์
112555010202003นางสาวจุฑามาส ลาเคน
113565010201798นายพงษ์ศิริ พงษ์พาณิชย์
114565010200014นางสาวกนกวรรณ แสงสว่าง
115565010200055นางสาวกฤษณา วิเศษแสงศรี
116565010200063นางสาวกัญญาณัฐ เทพมา
117565010200097นางสาวเครือวรรณ คำระกาย
118565010200113นางสาวจารุวรรณ จงธนาธิวัฒน์
119565010200121นางสาวจารุวรรณ พรหมหาญ
120565010200147นางสาวจิตรสุภา ร่วมทอง
121565010200162นางสาวฉัตราภรณ์ สุขสำราญ
122565010200170นางสาวชลิตา ประสมศรี