รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา การโรงแรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010200806นางสาวสุกัญญา หมัดพะวง
2565010201848นางสาวปัทมา ธรรมโอภาส
3575010201219นางสาวประภาพร เนียมนิยม
4575010201284นายพรเทพ ทันใจ
5575010201144นางสาวอารีญา ยานากิ
6575010201300นางสาวจีระนันท์ ไทยเล็ก
7575010200765นายสายฟ้า เศษเลิศ
8575010201060นางสาวเบญจวรรณ เลิศสิริสถาพร
9575010200617นางสาวรุ่งตะวัน เขาแก้ว
10575010201250นางสาวกาญจนา ขำจุ้ย
11575010200237นางสาวธนัท พาเขียว
12575010201136นางสาวดาวิกา ไวทยะเสวี
13575010201003นางสาวแอนนา เอี๋ยววัฒนะ
14575010200674นางสาววันวิสาข์ พวงน้อย
15575010200690นางสาววาสนา งามทรัพย์สิริกุล
16575010200328นางสาวประภาพร แซ่ปึง
17575010201029นางสาวชนิกานต์ รักสมบัติ
18575010200112นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองจันทร์
19575010200245นางสาวธันยพัต กล่ำคำ
20575010200419นายพลวัตร อัศวภูมิ
21575010200138นางสาวชลดา รอดถนอม
22575010201094นายชลันธร พิลาศรักษ์สกุล
23575010201151นางสาวฤติมา ช่วยชูกูล
24575010200971นางสาวอัญชิสา ศรีเมือง
25575010200641นางสาววรรณี คงโต
26575010201169นางสาวโชติรส โตนิรันดร์
27575010200567นางสาวเมธาวี ลือชัย
28575010201235นางสาวดวงกมล หมวดศรี
29555010200643นางสาวผกาวรรณ อุ่นศรี
30575010200302นางสาวเบญจวรรณ ทองแยว
31575010200294นางสาวนันทิกานต์ ฉายศิรินันท์
32575010200500นายภูวนนท์ เอกฉมานนท์
33575010200955นางสาวอัจฉราภรณ์ อินใจ
34575010201292นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมศรี
35575010200591นางสาวโยทกานต์ ฝุงกิ้ว
36575010201318นายกานต์พงศ์ ตรงสิริไพศาล
37575010201078นางสาวภัทรชนก นิยะโสม
38575010201227นายพีรพล การบรรจง
39575010201110นางสาวสุภักรตี สมพงษ์
40575010200948นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเสถียร
41575010201276นางสาวณัฐวรา ยศจิรนนท์
42575010201102นางสาวรินทราย สนสร้อย
43575010200823นางสาวสุดารัตน์ ใจกล้า
44575010200542นางสาวสรัลรัตน์ วิสาละ
45575010201011นางสาวขวัญหยก มะวงศ์
46575010200120นางสาวจุรีพร สารสม
47575010200526นางสาวมณีรัตน์ เหมธานี
48575010200229นางสาวธนัญญา แสนอ่อน
49575010200583นางสาวยุพดี ศิระดำรงค์เดช
50575010200203นายทักษ์ เหลืองอรุณ
51575010200963นางสาวอัญชฎา รัศมีเฉลิมลาภ
52575010201268นางสาวชนาภา เติมรัตนสุวรรณ
53575010200864นางสาวสุภาพร แจ้งประยูร
54575010200666นางสาววรัญญา บุตรวิชา
55575010200559นางสาวมัทนา แซ่เจียง
56575010200443นายพันศักดิ์ สุขใจ
57575010200252นางสาวนบพนม พรหมวิทักษ์
58575010200070นางสาวกรวรินทร์ สาขาว
59575010200625นางสาวรุ่งทิวา คุณยะโคตร
60575010200211นายธนพล อินทอง
61575010200104นางสาวกุลวรา ออกรัมย์
62575010200914นางสาวอนุสรา เชื้อบุญมี
63575010201201นางสาวอริษา วุฒินาม
64575010200831นางสาวสุทธิดา ลายเสือ
65575010200773นางสาวสินีนาฏ เย็นใจประเสริฐ
66575010200724นางสาวศรีรักษ์ ไตรศรี
67575010200492นายภาสกร ชูศรี
68575010200930นางสาวอริสรา กาละพัฒน์
69575010200732นายศุภวัตร เล็มบารอฮีม
70565010201830นางสาวพรชนิตว์ นาคะ
71575010200534นางสาวศิริโสภา ภูนาเพชร
72575010200047นางสาวธัญญารัตน์ ตันเฮง
73575010200039นางสาวทิพากร ขวัญแก้ว
74575010200013นายกัมปนาท นิยมรัฐ
75575010200336นางสาวปรียารัตน์ พรหมสุข
76575010200781นางสาวสิริกุณณ์ สุธรรมรัตนกุล
77575010200286นางสาวนฤมล สีใสไพร
78575010200062นางสาวณัฐปภัทร์ กัลยารัตน์
79565010200774นายจิระโชติ ทองวิเศษ
80565010201152นางสาวศุภสิริ ทับมาโนช
81565010200048นางสาวกรองกาญจน์ สุพลขันธ์
82565010200311นายทศพล สุขสุมิตร
83555010200361นางสาวณัฐธิดา แก้วศรีม่วง
84585010200897นางสาวอัญชลี ปานเนื่อง
85575010200153นางสาวโชติกา อู่พรหมประสิทธิ์
86575010200435นางสาวพัชมล นรมาตร์