รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506054064นางสาวเจนจิรา มุลสาโคตร
20448506054080นายดนัย นิตินวพล
30448506054114นายนราศักดิ์ อาระหัง
40448506054247นางสาวภัศรา ทับทิม
549506108163นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพาน
649506100020นางสาวกมลรุจิ สุหร่าย
749506100053นางสาวจารุวรรณ คุณแสน
849506100061นางสาวชลดา สว่างจิตร
949506100145นางสาววรรณวิภา สมมาก
1049506100152นางสาววีรอร พนาปวุฒิกุล
1149506100186นายอโณชา สุดใจ
1249506100046นางสาวจริยา งามจริยาพันธ์
1349506100079นางสาวดวงฤทัย มั่นแร่
1449506100137นางสาวละอองดาว ผมหอม
1549506100160นายสถาพร ประภาศรี
1649506108064นายธนากร แปงคำ
1749506108130นางสาวรชนีกร เพ็งจันทร์
1849506108148นางสาววีราภรณ์ เพ็งจันทร์
1949506108213นางสาวสุกัญญา สุจาโน
2049506108239นางสาวอรอนงค์ เพชรรัตน์
2149506108023นางสาวจิรายุ สุขรื่น
22114850605007นางสาวระวิวรรณ แป้นคง