รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506054353นางสาวสุกฤตา มานะ
249506100129นางสาวพรรณนิภา สุขแสง
350506100051นางสาวประภาพร ศรีชัย
450506100150นางสาวศิวียาภรณ์ นาคพันธุ์
550506100200นางสาวสุภารัตน์ เรียงสอน
650506100218นางสาวอังคณา นาคประเสริฐ
750506100226นางสาวอารยา สุขภิญโญ
850506100242นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
950506100010นางสาวกรรณิกา ยศประสงค์
1050506100036นางสาวดวงตะวัน คำมี
1150506100077นางสาวพิไลพรรณ เทพพิบูลย์
1250506100119นางสาวศราธรณ์ เรขะวิบูลย์ชัย
1350506100176นางสาวสุชาดา อาภรณ์ประเสริฐ