รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1114850605010นางสาววิมลมาศ รัตนพันธ์
250506100135นางสาวศศินี โดยคำดี
3515061100035นางสาวพินทุสร สุวรรณคาม
4515061100126นางสาวชลดา สาระกอ
5515061100076นางสาวพิชญะวรรณ เจริญวัฒนรุจน์
6515061100050นายพรชัย โสภาบุตร
7515061100019นางสาวจุฑาภรณ์ อุปชิต
8515061100092นางสาวกาญจนา กกฝ้าย