รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061100349นางสาวศศิประภา วชิรปราการสกุล
2525061100174นางสาวสุพิชชา พุทธทอง
3525061100240นายณัฐริกาล วรรณงาม
4525061100034นางสาวราตรี ศรีบุญแก้ว