รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060300012นายกมล เรืองศิลป์
2527060300201นางสาวนภัสสร มากดี
3527060300052นายเศวตโชติ บุญจีน
4527060300094นางสาวขวัญฤดี จันทร์ช่วย
5527060300219นางสาวธันยชนก งามนิมิตร
6527060300367นางสาวกนกวรรณ นาคเด่น
7527060300409นางสาวกมลวรรณ ทองสกุลพานิชย์
8527060300615นางสาวไรวินท์ สังโขบล
9527060300623นางสาวธารวิมล วงศ์มณี
10527060300573นางสาวณัฐกานต์ สอนหล้า
11527060300524นางสาวนริศรา รัตนสิทธิ์
12527060300383นางสาวดารารัตน์ สุกดิษฐ์
13527060300565นางสาวหทัยภัทร พฤกษ์ตรากุล
14527060300581นางสาวศิราณี เธียรทิวากร
15527060300250นายภัคพล สังข์กังวาล
16527060300698นายพรรษกร พงศ์พจน์เกษม
17527060300284นายอภิเดช กิริยะ
18527060300193นางสาวนงนุช บุญพงษ์
19527060300292นางสาวชนาภา วีระวิทย์
20527060300441นายสิทธิชัย ยศตะโคตร
21527060300268นางสาวสุวิชชา ประทุมขันธ์
22527060300557นางสาวนวลพรรณ เล็กเลอพงศ์
23527060300649นางสาวช่อฟ้า หลาบมงคล
24527060300276นายอาคม ยะหัตตะ
25527060300631นายเปรมศักดิ์ จุลรัตน์
26527060300680นายธนพล พรประกฤต
27527060300516นางสาวปณิดา ทองเต็ม
28527060300433นางสาวดารณี นกพัฒน์
29527060300458นางสาวรัตนาวดี คำโสภา
30527060300060นางสาวชนนี ทิพย์วัฒน์
31527060300474นางสาวศิรดา จินดาบุรินทร์
32527060300508นางสาวนันทรัตน์ สุขเผือก
33527060300029นางสาวอรอุมา ฉายางกูร
34527060300227นางสาวอริสรา จันอุไร
35527060300326นางสาวสิริอร ตุงใย
36527060300607นางสาวสิวาลัย รัมมะโสด
37527060300037นางสาวปิยนุช นิยมไชยวิสาล
38527060300235นายนฤเบศ ใจปลื้ม
39527060300763นายปวรุฒม์ ระเบียบ
40527060300144นางสาวปรียานุช แสนสุด
41527060300045นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์
42527060300466นางสาวนภาภรณ์ ชุ่มดำ
43546060300110นางสาวจารุวรรณ ปานใหม่
44546060300029นางสาวจารุกัญญ์ ป่าธนู
45546060300094นางสาวสุภาภรณ์ ศรีใจวงค์
46546060300037นายนคเรศ พุทธรัตน์
47546060300011นางสาวกาญจนา แก้วทา