รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1527060300151นางสาวกนกวรรณ บุทอง
2527060300748นางสาวพีรดา พันธ์ถาวรวงศ์
3546060300052นางสาวประทุม คลองรัมย์
4546060300128นายเชาวลิต เหมลา
5546060300144นางสาวรัตนา พันสะวัติ
6546060300151นางสาววรากร โอ่เรือง
7537060300010นางสาวกนกวรรณ เปลื้องวารี
8537060300036นางสาวกมลชนก เพชรดิน
9537060300069นางสาวชญารัตน์ ลาภสุระเทียนทอง
10537060300101นางสาวทิพภาภรณ์ ทนงค์
11537060300127นางสาวบุศรา หอมบุญมา
12537060300150นางสาวแพรวนภา แสงศรี
13537060300168นางสาวคันธรส แก้ววิลัย
14537060300176นางสาวซัยนับ อาเมน
15537060300184นางสาวกาญจนา เที่ยงโคตร
16537060300200นางสาวยอดขวัญ ซาไข
17537060300218นางสาววิจิตรา พูลสวัสดิ์
18537060300259นางสาวณัชชารีย์ วิริยนันท์อุดม
19537060300267นางสาวพัชรี คร่องยุทธ
20537060300291นางสาวกมลชนก จันทร์คำ
21537060300317นางสาวณิชนันทจ์ หวังสิริวรกุล
22537060300333นายนพดล แมตเมือง
23537060300341นางสาวพรรณรัตน์ ผลประเสริฐมาก
24537060300358นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีรัตนากูล
25537060300382นางสาววรันธร ปันดิ
26537060300390นางสาววลีรัตน์ ซิ้มสกุล
27537060300499นางสาวกนกวรรณ อนุวงศ์วรเวทย์
28537060300507นางสาวกิตติมา ภูอมรเลิศ
29537060301026นายคธาวุธ คงพันธุ์
30537060301034นางสาวแคทรียา จูพงษ์เศรษฐ
31537060301042นางสาวชาฤทัย แซ่อึ้ง
32537060301083นางสาวพัชรา คร่องยุทธ
33537060301091นางสาวอัมพา ลัภนมงคลสกุล
34537060300515นางสาวภควดี โพธิ์ศรีสุข
35537060300564นางสาวเมวดี สินสุวรรณเมธี
36537060300580นายวรภพ วิไลพรสถิตย์กุล
37537060300614นางสาววิจิตรา ยะหัน
38537060300630นางสาวสุรีรัตน์ ชัยแสน
39537060300663นางสาวอุ่นวรรณ จีรโกวิทยภาส
40537060300671นางสาวสุชาดา อำไพจิตร
41537060300697นางสาวพลอยไพลิน กล่อมแสง
42537060300713นายสากล พงศ์ธรพิสุทธิ์
43537060300739นางสาวสุธาทิพย์ เมฆศรีสวรรค์
44537060300747นายอัครวัฒน์ พิสิทธิ์วิกุล
45537060300796นายวิทวัส จิตอารีย์
46537060300804นางสาววิภาดา ศรีอ่ำ
47537060300812นางสาวสุนทรีย์ ชาติไธสง
48537060300820นางสาวภิตินันท์ วีรจิตราวงศ์
49537060300846นางสาวชุติกาญจน์ จิรพิเจตน์กุล
50537060300853นางสาวณัฐพร จริยวัฒน์สกุล
51537060300861นายธนวัฒน์ จุมจวง
52537060300887นางสาวธิดารัตน์ รอดพล
53537060300895นางสาวนัทธมน ดอกตะเคียน
54537060300903นางสาวน้ำทิพย์ ศิริสุข
55537060300911นางสาวปาณิสรา สมจริงจงรัก
56537060300937นายภานุฉัตร เผือกผ่อง
57537060300945นายวรวุฒิ ปัญญาภู
58537060300978นางสาวสิริกัลยา เรืองวานิช
59537060300994นายนฤชา มานะมุ่งมงคล
60537060301000นางสาวสุพัฒนา มีวัฒนา
61537060301018นางสาวสุเมธี บุญสนอง
62537060301059นางสาววิภาดา ไหมทอง
63556060300069นายธนาวิทย์ ปัสติ
64556060300085นางสาวนิตยา ช่วยศิริ
65556060300093นางสาวบุษยา ไชยพรมมา
66556060300101นางสาวพัณณิศา คำไหว
67556060300135นางสาวภัสราภรณ์ เชียงปั๋น
68556060300143นายภานุเดช เอกจิต
69556060300242นายศรัณยู พรมใจสา
70556060300267นางสาวสุรารักษ์ ทองคำ
71556060300275นายอนุรักษ์ ชัยธนานันท์
72556060300283นางสาวอลิสา คำก้อน
73546060300086นางสาวสาริณี มีแก้ว