รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1547060300043นางสาวเกวลิน คำเปียง
2566060300175นางสาวอัมพกา เหมืองจา
3566060300191นางสาวโสภิตา สีหา
4566060300092ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสสุคนธ์ ปินตา
5566060300027ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร ยศดี
6556060300309นางสาวจันทร์พร มนตรี
7566060300134นางสาวสุวิชาดา วงศ์วรพันธ์
8566060300019นางสาวกัลย์สุดา สุขสุวรรณ์
9547060301371นางสาวปิยพร ทวีศักดิ์
10566060300183ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินันท์ ทะนะไชย
11547060301488นายฤทธิเดช โศกค้อ
12557060301297นายนพดล งามเฉลียว
13557060300521นางสาวมณีนุช นวลสงฆ์
14557060300539นางสาวมาริสสา เต็มใจ
15557060300570นางสาววราภรณ์ ธิยอด
16557060300588นายวัชระ มีชัย
17557060300596นางสาววัลลี แสงดาว
18557060300620นางสาวศศิวิมล เรืองไทย
19557060300638นางสาวศิริวรรณ มาโต
20557060300646นางสาวศุภมาส โคตรพัฒน์
21557060300687นายสหพันธ์ สิงห์บุระอุดม
22557060300695นางสาวสิริวรรณ ทองสมนึก
23557060300703นางสาวสุจิตรา คำเกิด
24557060300729นายสุภชัย พงษ์ชัยอินทร์
25557060300737นางสาวสุภาพร ชาวเกวียน
26557060300745นางสาวสุวัฒนา ฤทธิเดช
27557060300752นายอดิพงษ์ หาญชนะ
28557060300778นางสาวอริสา พิมพ์ทวี
29557060300828นางสาวสกุลรัตน์ นัยวัฒน์
30557060300836นางสาวเสาวนีย์ แสงจันทร์
31557060300844นายอนันทชัย พุ่มเกิด
32557060300851นางสาวอุมาพร เสน่หา
33557060300877นางสาวพรรษชล วิวัฒน์วิศวกร
34557060300885นางสาวพุธิตา ชนาพงษ์จารุ
35557060300893นางสาวเพ็ญสุดา หิรัญเกิด
36557060300901นางสาวเพชรอาภรณ์ เสนาประทุม
37557060300919นายภัทรพงษ์ ศรีภิรมย์
38557060300943นายฤทธิชัย แสนกลาง
39557060300950นางสาววันเพ็ญ แย้มเอิบสิน
40557060300984นางสาวศศิภรณ์ หน่อคำ
41557060300992นางสาวศศิภา แก้ววิเชียร
42557060301008นางสาวศิริพร ถนอมลาภ
43557060301016นางสาวศุภพาวี ชัยศรี
44557060301024นางสาวสุจินันท์ พุกสวัสดิ์
45557060301032นางสาวสุณิสา ชุ่มมะโน
46557060301040นางสาวสุวรัตน์ ด้วงโยธา
47557060301057นายแสนคม ฝาพิมาย
48557060301065นางสาวอารีรัตน์ สายพรหม
49557060301073นางสาวอุษา วิทยา
50557060301081นางสาวไอลดา จันทรา
51557060301164นางสาวนารีรัตน์ เวชการ
52557060301172นางสาวพัชราภรณ์ หลุยบัวใหญ่
53557060301180นางสาวพีรพร หมั่นทำ
54557060301198นางสาวมนฤดี ศรีเมือง
55557060301214นายรวมโชค ทรงสิทธิโชค
56557060301222นางสาววันวิสา เอมอ่อน
57557060301230นางสาวสลิลทิพย์ นาเลื่อน
58557060301255นางสาวอุษณีษ์ วิศาลยุติกำจร
59557060300026นางสาวกมล ศรีเจิดจ้า
60557060300042นางสาวกัญญารัตน์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา
61557060300059นางสาวกาญจนา มะเส็ง
62557060300067นายกิตติพัฒน์ ลิมป์สุชาลี
63557060300075นายจักริน วรนุช
64557060300083นางสาวจันทร์จิรา โพนโคกกรวด
65557060300109นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์
66557060300117นางสาวนลินทิพย์ จีรัง
67557060300125นางสาวชนม์นิภา จันทร์ดี
68557060300133นางสาวชมทิพา กะภูทิน
69557060300141นายชาญณรงค์ พ่วงแพ
70557060300224นางสาวนิศาชล เที่ยงธรรม
71557060300240นางสาวเบญจวรรณ สุระกา
72557060300257นางสาวปณิธาน ธาราเกษม
73557060300265นางสาวปิยวรรณ เรืองจรินทร์
74557060300299นางสาวเพชรมณี โต๊ะน้อย
75557060300307นางสาวกมลชนก ประทุมแย้ม
76557060300323นายจิรพงศ์ กรอบแก้ว
77557060300356นางสาวพรวนัช นาคศุภรังษี
78557060300372นางสาวกรกนก เจนชัย
79557060300380นางสาวกรกมล หุ่นอยู่
80557060300406นางสาวกานต์นรี พิมสวรรค์
81557060300414นางสาวกุสุมา ปานจ้อย
82557060300430นางสาวจันจิรา รัตนยานนท์
83557060300448นายจิรศักดิ์ มูฮำหมัด
84557060300455นางสาวจุฑารัตน์ เชี่ยวพิมลพร
85557060300463นางสาวเจนจิรา ชัดไชยสง
86557060300497นางสาวธนภัค พจนาอารีย์วงศ์
87557060300505นางสาวธิดารัตน์ แซ่เฮง
88557060301107นางสาวนิสาชล ยิ้มประเสริฐ
89557060301115นางสาวนุชจรี ตั้งแต่ง
90557060301123นายปพน ราชรักษา
91557060301131นางสาวปาริฉัตร ฉิมดี
92557060301156นางสาวกรองทิพย์ ยัสพันธุ์
93557060301263นางสาวกอบพร อินทรวงศ์
94557060301271นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน์
95557060301289นางสาวณัฏฐิยา ช้างเกิด
96557060301305นางสาวนันทวัน งามล้ำ
97557060301313นางสาวณัฐปภัสร์ วงษ์ตา
98557060301321นายจักษุพัฒน์ ผึ้งแตง
99557060301339นางสาวกมลชนก ศรีระทัศน์
100557060301347นายธนดล พรโสภากุล
101557060301354นางสาวฐิตาภา ทองมาก
102557060301362นางสาวประภาศรี วุฒิวรรณ
103566060300159นางสาวแสงเทียน รักษาสุข
104566060300142นายเสกสรรค์ ปงรังษี
105566060300118นางสาวสุกัญญา คำพิพจน์
106566060300100นายศรัณย์ สุขใจ
107566060300076นางสาวเพ็ญผกา กันขัต
108566060300050นางสาวทาริกา สายพรม
109566060300043นางสาวณิชารีย์ ประสาทเขตการ
110566060300035นายณัฐวุฒิ วรรณชัย
111537060300473นายพล รัตนวัน