รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576060300091นายนที ทองคง
2576060300158นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์
3576060300125นายบัณฑิต เก่งสาริการ
4576060300042นางสาวจิราพร เรือนนาค
5567060302112นางสาวสำราญ ปอสูงเนิน
6567060300108นางสาวกุลธิดา ทาหอม
7567060302047นางสาวชัญญานุช บุญมาก
8567060300066นางสาวกฤษณา กำหอม
9567060300587นางสาวบุษยารัตน์ พรมมี
10567060300223นางสาวเจษฎาพร ดีโดยค้า
11567060301593นางสาวอรุณี พันธุ์ใจธรรม
12567060300371นางสาวนนทิวา ทายา
13576060300133นางสาวบุษบงกช อัศววงศ์เจริญ
14576060300059นายเจษฎา ปงจันตา
15576060300026นางสาวกลรัตน์ เสาร์แดน
16576060300208นางสาวปุณยนุช ขะจีฟ้า
17567060302054นางสาวปวีณา พงษ์ปิยะจินดา
18567060300736นางสาวภาศินีย์ ละออพงษ์
19567060300926นายท๊อปไทย เท่าราช
20567060301361นางสาวอุทุมพร ทองสนธิ
21567060301627นายเอกพันธ์ ดอกหว่านกลาง
22567060300629นางสาวพนิดา นิยาย
23567060300280นายชินวัฒน์ ทองสุทธิ์
24576060300174นายวุฒิชัย สุนประโคน
25576060300075นางสาวดาราวรรณ เปรมปรีดิ์
26576060300182นายศุภโชค นิลดำ
27567060301973นางสาวนิชาภา กมลเลิศไชยา
28567060301999นางสาวทิพย์วัลย์ พนานาคคุ้ม
29567060302070นางสาวนริศรา มาสันเทียะ
30567060302104นายศิรเมศร์ ธนพัฒน์พงศธร
31567060302096นางสาวนิภาภรณ์ ลีลาศ
32567060302088นางสาวริยพร แสนสิบ
33567060302062นางสาวชนนิกานต์ บุญเพ็ง
34567060301965นางสาวชวินณา สว่างเนตร
35567060301957นางสาวประภาพร เพ็งบุญทัศน์
36567060301940นางสาวธัญรดา แก้วโวหาร
37567060301932นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ
38567060301221นางสาวสุรินรัตน์ พริกสุวรรณ
39567060302005นางสาวทิวาพร คุมวิสะ
40567060300975นางสาวนฤมล แซ่โง้ว
41567060301874นายราชพฤกษ์ จันทวิภา
42567060301544นางสาวอภิญญา โต๊ะสำลี
43567060300462นางสาวเกวะลิน หารสระคู
44567060301791นางสาวพัชรินทร์ หิเรียนคำ
45567060301577นางสาวอมร ชาติดี
46567060301601นางสาวอารียา ด้วงเนียม
47567060301668นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น
48567060300496นางสาวจุฑามาศ สุภะดี
49567060301437นางสาวศิริพร ชวดขุนทด
50567060300983นางสาวนิศากร ตาดทอง
51567060300967นายพิชญุตม์ จิรปทุมวงศ์
52567060301759นางสาวปวรา ใจเที่ยง
53567060300504นางสาวชนาภา เพิ่มนาม
54567060301692นางสาวณัฐชยา สังข์แก้ว
55567060301866นางสาวรัศมีบูหงา ศิวะบุณย์
56567060300470นางสาวจอมขวัญ เขียนแก้ว
57567060300959นางสาวธวัลรัตน์ ชาติวรนันท์
58567060301858นางสาวรัชดาภรณ์ สุภเลิศ
59567060301916นายภราดร วงสวาห์
60567060301395นายวุฒิชัย ภาโอภาส
61567060301486นางสาวสุชญา ชีใจงาม
62567060301924นางสาวชุติมา เชียงอินทร์
63567060301809นางสาวพิไลวรรณ เชยสุวรรณ
64567060301502นางสาวสุมณฑา กุสุมาวดี
65567060301783นายพนาสัณฑ์ รัตนเรือง
66567060301650นางสาวชลธิชา ธนสุวรรณรัตน์
67567060301700นางสาวณัฐสุดา แปไธสง
68567060301775นางสาวปิยะมาศ กนกกิจเจริญพร
69567060301726นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
70567060301718นางสาวดวงจันทร์ เหลาคำ
71567060301817นางสาวเพชรรัตน์ มัฆวาล
72567060301676นายณรงฤทธิ์ บุริตธัม
73567060301635นายเอกพันธ์ สัจจารักษ์
74567060301619นายอิทธิพล เทียมกระโทก
75567060301585นางสาวอรัชพร คำนุชนารถ
76567060301478นางสาวสิริวิมล สุริพล
77567060301411นางสาวศรัญญา ยังสำราญ
78567060300991นายบุรธัช เพ็ชรดี
79567060300934นางสาวทิพย์วดี ปิ่นยะกูล
80567060300447นางสาวกนกวรรณ มีห่อข้าว
81567060300488นางสาวจิลมิกา ก่อแก้ว
82567060301767นางสาวปิยะดา วิริยะ
83567060301890นางสาววรรวิษา ร้อยแก้ว
84567060301379นางสาวฐิติวรดา ปิ่นแก้ว
85566060300126นายสุมนัส รักทา
86567060300413นางสาวแก้วตา สินธุไชย
87567060300140นางสาวจิดาภา กิจชัยนุกูล
88567060300561นางสาวนิสากร บัวดง
89567060300041นางสาวกนกวรรณ จินโณภาส
90567060301049นายศตวรรษ แพงศรี
91567060300272นางสาวชิดชา เอกวรรณ
92567060300728นางสาวไพรินทร์ สุขวงค์
93567060300694นางสาวพัฒนฉัตร จันทร์แดง
94567060301197นางสาวสุพรรษา จำเนียรกาล
95567060300249นางสาวชวิศา สุวรรณ
96567060300306นางสาวณัดฐชา มาลอย
97567060301213นางสาวสุภัสตรา ม่วงโพธิ์เงิน
98567060301569นางสาวอภิญญา วิเศษชาติ
99567060301155นางสาวสุขฤทัย พุ่มสุข
100567060300538นางสาวนันท์นภัส ดีมาก
101567060300835นางสาววรินกาญจน์ งามขำ
102567060300298นางสาวฐิติมา นาเเหยม
103567060301031นางสาววิไลพร แก่นมั่น
104567060300215นางสาวจุรีพร นาโสก
105567060300256นางสาวชัญญา ดาลุน
106567060300744นายภูริชภูมิ สิงห์ด้วง
107567060301346นางสาวอาภัสรา เทียนภู่
108567060301353นางสาวอารีรัตน์ สุขจิตร
109567060301080นางสาวศิริพร อ่วมกุล
110567060301171นางสาวสุธิดา ศิริบูรณ์
111567060300116นางสาวนันณภัชสรน์ แสนสุขไสย
112567060301098นายศิวะพรรณ โพธิ์จันทร์
113567060300074นางสาวกันต์ฤทัย แดงเอียด
114567060301148นายสิทธิเดช เสมอภักดิ์
115567060300397นางสาวกัญทิมา โอบจะบก
116567060300322นางสาวดาราวดี ชนะพันธ์
117567060300025นางสาวกนกกาญจน์ หัวหนองหาร
118567060300207นางสาวจุฑามณีรัตน์ ลาวิลาศ
119567060301064นางสาวศิริณภาวรรณ แสงตะวัน
120567060301056นางสาวศศสรัญ คงธัชทศพร
121567060300645นางสาวพรนภา บุญน้อย
122567060300355นางสาวธัญญารัตน์ ขันตา
123567060300777นางสาวลณิตรา อิ่มแดง
124567060300231นายชลาศัย จินตกานนท์
125567060300405นางสาวรุจิกาญจน์ กุลแดง
126567060301270นางสาวอมรรัตน์ คุ้มภักดี
127567060301320นางสาวชนัญชิดา มุงคุณ
128567060301304นางสาวอรัญญา เดชพันธ์
129567060301254นางสาวอนิสรา เกษนอก
130567060301205นางสาวสุภัทรา แก้วบับพา
131567060301130นายสิทธิโชค บัวทอง
132567060301023นางสาววิรัลยุพา สุกแจ่ม
133567060300793นางสาววธูสิริ เลือดทหาร
134567060300546นางสาวนิตยา จิตพรม
135567060300363นางสาวธิดารัตน์ ศรีบรรเทา
136567060300918นางสาวอัยภัก รัตนจุฑาพงษ์
137567060301262นายอภินันท์ เจริญ
138557060301099นางสาวนาริน ศรีกระสัง
139557060300653นายศุภสิทธิ์ ปัญญาแก้ว
140567060300827นางสาววราภา อินทร์วาด
141567060300686นางสาวพัชรินทร์ สำลี