รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506090021นายคุณากร กลิ่นหอม
250506090054นางสาวดริน เปรมใจ
350506090088นางสาวนิสากร พึ่งจิตร
450506090096นางสาวกันต์กนิษฐ์ ใจเย็น
550506090138นายสิงห์ไทย วงศ์รัตนรักษ์
650506090070นายนิติพล สุดชาลี
750506090153นางสาวสุพัตตรา นามเมือง
850506090013นางสาวกัลยา ศรีวิไล
950506090039นางสาวจิราภัทร ยังขำ
1050506090161นางสาวอริยา ธูปผึ้ง
1150506090112นางสาวเมธินี กลิ่นถาวร
1250506090120นางสาววราศิณี ธูปผึ้ง