รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506090179นางสาวอริศรา เปลี่ยนสายสืบ
2515060300057นางสาววราภรณ์ กลัดภิรมย์
3515060300073นางสาวดวงกมล น้อยอ่อน
4515060300222นางสาวศุพรนัน อาดำ
5515060300412นางสาวสุดารัตน์ หงษ์กลัด
6515060300503นางสาวธนาพร บทบูรณ์อภิญญา
7515060300529นางสาวพรนภา วรรณราช
8515060300560นางสาวสิริมนัส ทวีวัฒนโสภณ
9515060300289นายอภินันทน์ มะลิวัลย์
10515060300446นายอัครเศรษฐ์ แต้ประเสริฐ
11515060300149นายพิชชญาภา ศรีสวัสดิ์
12515060300123นางสาวพันทิพา พันธุ์ประพันธ์
13515060300016นางสาวภัทรปภา อริยธนาโชติ
14515060300487นายปิยะชาติ วิเขตกิจ
15515060300099นางสาวฐิติมา วารี
16515060300313นางสาวพิมพ์ธัญญา ดีสว่างเนตร
17515060300420นางสาวพิมพ์ขวัญ โตธนาคม
18515060300388นางสาวอำภา ประเที่ยง
19515060300024นางสาวณัฐลภัส อิทธิอริยเศวต
20515060300115นางสาวณัฐวดี สัมพันธ์ภักดี
21515060300511นางสาวกนกวรรณ หอมเกตุ
22515060300164นางสาวรัตนภรณ์ แซ่ผู่
23515060300172นางสาวลัดดาวัลย์ นาเจริญ
24515060300180นางสาววิภาวรรณ ประสงค์ดำรงกุล
25515060300248นายสันติภาพ เรืองรอง
26515060300461นางสาวปัญชดา สังข์คุ้ม
27515060300156นางสาวเมษิณี ไตรภิญโญภาพ
28515060300552นางสาววรรณวนัช กีรติวัฒนเทียร
29515060300271นายณัฐธยาร์ ปากุล
30515060300131นางสาวพัสตราภรณ์ จุ้ยโหมด
31515060300305นายวุฒิธรรม แก้วพันธ์
32515060300370นางสาวพิมพ์วรัชญ์ พูลสมบัติ