รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060300198นายเอกรัตน์ นกแก้ว
2515060300354นายนนท์ แสงวิไล
3515060300495นางสาวศิริมล แก้วจินดา
4515060300578นางสาวกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
5515060300586นางสาวปัณฑิตา สุขเขื่อนขันธ์