รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000110นางสาวชณิดา สัญชานันก์
2515061000128นางสาวสุวรีย์ จงสุขะถาวร
3515061000169นางสาวตวงพร เพชรบูรณ์
4515061000581นางสาวสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง
5515061000599นางสาวหนึ่งฤทัย แสงอรุณ
6515061000748นางสาวเกษมศรี ผิวฉ่ำ
7515061000813นางสาวบุญยานุช วัฒนะชัยโชติกร
8515061000375นางสาวนภาภรณ์ อภิบาลศรี
9515061000664นางสาวปาจรีย์ เตชธรรมพงศ์
10515061000672นายภานุช สันธนะโยธิน
11515061000730นางสาวมีมี่ หวังรังสีสถิตย์
12515061000300นางสาวพรรัตน์ เอี่ยมรัตนโชติกุล
13515061000177นายประวันวิทย์ เตชะธรารักษ์
14515061000631นางสาวสุรีฉาย โอชา
15515061000466นายพัชระ แซ่โค้ว
16515061000151นางสาวกัลยาณี ภู่ผ่อง
17515061000698นางสาวพริมา แสงวิรุณ
18515061000102นางสาวอภิชญา ธรรมศรี
19515061000367นายขจรศักดิ์ กองร้อยอยู่
20515061000417นางสาวพัชรีภรณ์ เพชรปานกัน
21515061000607นายอธิวัฒน์ ลิ้นนาคแก้ว
22515061000060นางสาวจารุวรรณ อานนท์สถาพร
23515061000383นายอิสสรา สัมฤทธิ์เจียรผล
24515061000714นางสาวพราวมาศ โพธิ์ออน
25515061000227นายสันติ จิตวิขาม
26515061000524นางสาวฐิติพร แซ่ตั้ง
27515061000680นางสาวผกามาศ พงษ์เดช
28515061000094นางสาวจุฬาวรรณ สุขพงษ์
29515061000755นางสาวพรพรรณ พุกปราง
30515061000763นายสุทธิพร โควิไล
31515061000342นางสาวนภาวัลย์ แก้วสีดา
32515061000235นางสาวปนัดดา เด่นดี
33515061000011นายกษม นิลประกอบกุล
34515061000565นางสาวสาธิมน วิเชียรเนตร
35515061000441นางสาววไลภรณ์ ดิษฐรอด
36515061000318นางสาวอรนภา จังอินทร์
37515061000649นางสาววิชญาภรณ์ คงสวัสดิ์
38515061000797นางสาวเกสรี กิจก่อทรัพย์
39515061000045นางสาวกุลวดี ศรีสุวรรณ
40515061000821นายทินันท์ มีซี
41515061000276นางสาวชนิสสา อมรเลิศเรืองกุล
42515061000540นางสาวศศิธร จั่นเรไร
43515061000458นางสาวพัชรี มาโต
44515061000789นายภาณุพันธ์ ยังตรง
45515061000771นายอุดมทรัพย์ ปาลัครกุล
46515061000086นางสาวจินต์จุฑา ไชยศรีษะ
47515061000433นายกฤษกร ลิขิตบุญประดิษฐ์
48515061000144นางสาวนันทนิตย์ โพธิ์พูล
49515061000250นางสาวอารีย์ ร่มโพธิ์
50515061000201นางสาวบงกช โปรษยกุล
51515061000482นางสาวพุทธวรรณ เลิศสิริปัญญา
52515061000052นางสาวขวัญฤทัย ท้วมโสภา
53515061000805นางสาวฐิรกานต์ ปัญญาเวชมนตรี
54515061000359นายอรรคพล ตันเจริญ
55515061000409นางสาวสุภามาศ วงศ์บ้านด่าน
56515061000284นางสาวอรทัย เพ็ชรนอก
57515061000516นางสาวรัตนาภรณ์ พันรอบ
58515061000219นางสาวบุญธิดา แก้วบัวสา
59515061000474นางสาวนุสรา ชวกุล
60515061000029นางสาวกษมาพร น้อยชูชื่น
61525061001448นางสาวศิริภากาญจน์ กังวานสิทธิคุณ
62525061000424นางสาวฐิติมา พร้องเผ่าพันธุ์
63525061000515นางสาวโชติรส ปั่นดลสุข