รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061000136นางสาวชนาภรณ์ ฤกษ์เสรี
2515061000268นายวุฒิชัย รอดชื่น
3525061000895นางสาวสุธิษา จันทร์จวง
4525061000143นางสาววรรณา ปัญญาสมบัติ
5525061000242นางสาววรัญญา วิไลรัตน์
6525061000333นางสาวณัฐญา หงษ์ขาว
7525061000572นางสาววรันธร ระกำพล
8525061000606นางสาวพิศุทธิ์ ยินดีงาม
9525061000697นายมหิศร นวราช
10525061000408นายกานต์ณาพัฒน์ ธนาพรอภิโสภณ
11525061000416นางสาววาสินี สุประดิษฐ์
12525061000499นางสาวนัฎศรา อุ่นใจ
13525061001018นางสาวธันยพร แก้วชฎา
14525061001166นางสาวนภัสนันท์ กาญจนอรุณโรจน์
15525061001232นางสาวกัณฐมณี แก้วสะแสน
16525061001273นางสาวน้ำฝน ชูพูล
17525061001372นายเอกรัตน์ ธัญญาวุฒิ
18525061000978นางสาวมสารัศม์ พงษ์ปัญญารัตน์
19525061000473นายบุญเสริม รื่นแสงศรี
20525061000150นางสาวอารีวรรณ มีเพียร
21525061001281นางสาวกนกพร ภิรมยาภรณ์
22525061000655นางสาวกัญญาวีร์ พงษ์พันธุ์
23525061000192นางสาวพลอยไพลิน พวงมาลัย
24525061000770นางสาวอัจจิมา บานชื่น
25525061001141นางสาวปานวาด นุเคราะห์กัน
26525061001463นางสาวชัญญาพัชญ์ รุ่งถาวรทวีพัฒน์
27525061000184นางสาวดลยา พนาปิยะสกุลไชย
28525061000127นางสาวอัจฉรา พวงกระจ้อย
29525061000135นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมแฉ่ง
30525061000119นางสาวเสาวรจ แนมขุนทด
31525061001448นางสาวศิริภากาญจน์ กังวานสิทธิคุณ
32525061000309นางสาวพัชรีพรรณ รอดมา
33525061000937นายคณนาถ มณฑิชาชาติ
34525061000044นายธนกฤต สันตินรนนท์
35525061000440นางสาวสุรางค์ เรืองประดิษฐ์
36525061000218นายศุภโชค เขียวชะอุ่ม
37525061001505นางสาวชนิตา งามศิริกุล
38525061000556นางสาวปนัดดา สุขะเมือง
39525061001422นางสาวรัตนา เกริกศักดาวงศ์
40525061000986นางสาวนาตยา ตันผัด
41525061000283นางสาววารุณี บุญมาทัศน์
42525061000812นางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์
43525061000051นางสาวพัชชา เลิศสุดวิชัย
44525061000424นางสาวฐิติมา พร้องเผ่าพันธุ์
45525061001471นางสาวอมรรัตน์ ไตรมิตร
46525061000291นางสาวสุนิสา แสงเงิน
47525061000994นางสาวเบญจวรรณ อภิสิทธิโรจน์
48525061000028นายฉัตรนุพงษ์ หมื่นยา
49525061001067นายธีรัช นุ่มพิจิตร
50525061000622นายณัฐสาร กุลวานิช
51525061001489นางสาวธนิกา รัตนวารีกุล
52525061000846นางสาวสิรินดา นิลดำ
53525061001091นางสาวอนุสรา แก้วเกตุ
54525061000325นางสาววลีพร เกตุเฉลียว
55525061000515นางสาวโชติรส ปั่นดลสุข
56525061000036นางสาวทิวาพร ประพฤติดี
57525061000374นางสาวภิริศฐา กัตตเวทีวงศ์
58525061000960นายปิยะวัฒน์ สมประยูร
59525061000010นางสาวพิมชนก รุ่งไหรัญ
60525061000507นางสาวกณิการ์ ทองไกรแสน
61525061000952นางสาววิราภรณ์ สาลีพืชน์
62525061001133นางสาวกนกอร ทับทิมทอง
63525061000721นางสาวชัดชนก รัศมีวงศ์โสภา
64525061000614นางสาวเจนจิรา หลาบมาลา
65525061000341นายพงษพล แจ้งโมรา
66525061000580นายกฤษฎิ์ จิตเกิด
67525061000200นางสาวมณีฉัตร บุญซ้วน
68525061000457นางสาวชุติมา พิณโกศล
69525061000226นางสาวสุนิษา ภู่บัว
70525061000929นายสรกฤช ไชยมงคล
71525061000465นางสาวเจนจิรา ชมภูบาง
72525061000317นายณัฐฏพัธร์ คณาพรภิญญา