รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525061001083นายประภาวัฒน์ โรจนะนาค
2525061001125นายทศพร สังข์อินทร์
3535061000381นายสุรชัย ควรมิตร
4535061000365นางสาวจริยา เอื้อราษฎร์
5535061000068นางสาวจิณห์จุฑา บัวศรี
6535061000134นางสาวฐิติกมล ขยัน
7535061000266นางสาวเบญจพร เจริญบุญวรภัทร
8535061000274นางสาวประภาภรณ์ แซ่ตั้ง
9535061000050นางสาวจันทิมา มณีโรจน์ฉาย
10535061000092นางสาวชนาภา อนุจิ้
11535061000530นายภัทรภูมิ แย้มกลีบ
12535061000118นางสาวญาตาวี ลิขิตสมบูรณ์
13535061000126นางสาวญาสินี ปลื้มมนัส
14535061000308นางสาวพรทิพย์ โกญจนาทธรรม
15535061000324นายพรภวิษณ์ พจนากำธร
16535061000167นางสาวณัฐฐา แก้วโวหาร
17535061000191นายณัฐพล รัศมีฉาย
18535061000027นางสาวกิตติภรณ์ ตันสิน
19535061000035นางสาวคมพรรณ พุ่มเพ็ชรล้วน
20535061000209นางสาวดวงตา คชวงษ์
21535061000217นายนพสิทธิ์ เกียรติพนมแพ
22535061000571นางสาวรุจิรา กีรติปัญญา
23535061000589นางสาวไลลา มะหะหมัด
24535061000647นางสาวศศธร สามัญสุข
25535061000613นางสาววัณณิตา บำรุงรัมย์
26535061000662นายศุภวัส จาตุรงค์พรชัย
27535061000670นายสนธยา ทรงคุณ
28535061000712นางสาวสิริมา สุทินโน
29535061000746นางสาวสุญาณี เกตุจำรัส
30535061000795นางสาวอโนทัย วรสูตร
31535061000829นางสาวอรวรรณ อาจโยธา
32535061000852นางสาวอารยา จันทร์สว่าง
33535061000787นางสาวหัสยา ทองงาม
34535061000860นายเอกรัตน์ ลูกจันทร์
35525061000754นายไชยเศรษฐ์ แก้วนพจิตร
36525061000739นายอาทิตย์ สุขแสง
37535061000407นางสาวจตุพร วงศ์คงสวัสดิ์
38535061000456นางสาวณัฐวรรณ มวลชนธรรม
39535061000472นางสาวนวพร เอื้อเชิดกุล
40535061000910นายพัฒนะ จุระนานนท์
41535061000944นางสาวรินทิมา แทนประสาน
42535061000449นายณัฐรัตน์ พัฒนพร
43535061000993นางสาวอภิญญา มานุจำ
44535061001066นายชนกันต์ ประมุขเกียรติยศ
45535061001116นายอนุวัฒน์ จันน้ำสระ
46535061000977นายธนกร พระกองดี
47535061001108นายสุทธิชัย โกวิท
48535061000043นายจตุพงษ์ แซ่คำ
49535061000183นายณัฐพล เจริญลาภ
50525061001547นางสาวรุจิรดา โมรารัตน์
51525061001554นางสาวณัฐนันท์ กิตติเสถียรศักดิ์
52535061000811นางสาวอรนภา ขำเหล็ง
53535061000563นางสาวระพีพรรณ วัชรวิศิษฏ์
54535061000423นางสาวจิตราทิพย์ บุญพิทักษ์
55535061000779นางสาวหฤทัย สิทธิโชติ
56535061000100นายชนาวีร์ จันทร์พานิชย์
57535061000399นางสาวกิตติมาภรณ์ สาทน
58535061000951นางสาววรัญญา เสนา
59535061001041นางสาวปางบุญ ไชยสิทธิ์
60535061000241นายนิพนธ์ เรืองคงเกียรติ
61535061000373นายพีระพงษ์ นวลปลอด
62535061000316นางสาวพรนับพัน อัศวมงคลศิริ
63535061000803นางสาวอมรรัตน์ บินกาเด็ด
64535061001033นางสาวอาริยา อมรกุล
65535061000886นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณธร
66535061001058นายสานิต มะณีวงษ์
67535061000936นางสาวจิณห์นิภา มีทรัพย์
68535061000522นางสาวพิมพ์ชนก ส้วนโนลี
69535061000480นางสาวปิยพร เอามงคลสกุล
70535061001090นางสาวประภาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์
71535061000902นายพลสิทธิ์ เจริญศิลปกุล
72535061000340นางสาวพัชรภัณฑ์ ล้อสกุลธรรม
73535061000225นางสาวนฤมล บุตรโคตร
74535061000548นางสาวณิชกมล บุญเรือง