รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061000471นางสาวปุณวิภาดา ผดุงกลิ่น
2545061000422นางสาวนุชจรินทร์ นิยม
3545061000273นางสาวพรพิมล เกิดแก้ว
4545061000729นายภานุวัฒน์ เตชะพฤติ
5545061000463นางสาวพรรณรินทร์ อินทรเสมา
6545061000885นางสาวสุชานันท์ รื่นโพธิ์วงศ์
7545061000893นางสาวสุนันทา อ่ำอนันต์
8545061000901นายคณิศร โรจน์พงศ์เกษม
9545061000935นางสาวธนิกุล เสมสวัสดิ์
10545061001016นางสาวบุษรา อลามคาน
11545061000356นายจิรายุทธ จูมพลหล้า
12545061000091นางสาวชลีรัตน์ นัครา
13545061000612นางสาวสุกันยา หมีนอน
14545061000836นายศุภกิจ เลิศพิบูลย์วงศ์
15545061000976นางสาวเมธาวี อยู่เจริญ
16545061000448นางสาวปัญจทิพย์ ใจผ่อง
17545061001040นางสาวศศินันท์ พรจำเนียรกุล
18545061001057นายวีรภัทร หนูเจียม
19545061001032นางสาวพรหมภัสสร ธนสารสุรพงศ์
20545061000513นางสาวภาณี ดาวแดน
21545061000851นายสยาม เลิศอนุสรณ์
22545061000430นายปธิกร ธรรมวรานนท์
23545061000927นายอดิลักษณ์ ดวงประชา
24545061000679นายอนุพงษ์ ประดับพิทยกุล
25545061000968นางสาวศรัณย์พัทธ์ หงษ์น้อย
26545061000364นางสาวชลธิชา อิทธิฤทธิ์
27545061000208นายปริวัติ ศิลปอุไร
28545061000737นางสาวศิรินภา บุบผามะตะนัง
29545061000570นายศราวุธ เบ้าชัย
30545061000109นายโชตน์รณัชญ์ ถิระพุทธิพงษ์
31545061000877นางสาวสุชญา จินากร
32545061000141นางสาวทัฬหภรณ์ ทองคง
33545061000034นางสาวกมลทิพย์ โข่พิมาย
34545061000349นางสาวกมลวรรณ กำจัดโรค
35545061000943นางสาวอภิฏา ลั่นสุวรรณ
36545061000828นายศักดินนท์ สิริกุลชัยพร
37545061000695นางสาวอโรญา ลมสูงเนิน
38545061000455นางสาวปัทมา คำสอน
39545061001008นางสาวชุติมณฑน์ ปิยทัศสี
40545061000059นางสาวกุลธิดา จินดาศรี
41545061000216นางสาวพิมพ์ชนก มาสะและ
42545061000323นางสาวอโณทัย โกศัยเนตร์
43545061000810นางสาวศศิธร เสตถาชัยพร
44545061000281นายเอกวัสส์ ดอนยาง