รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061001254นายธีรภัทร พจน์ประสาท
2555061000637นางสาววันเพ็ญ อิสระฉันท์
3555061001387นางสาววรรณพร ปัญจมะวัต
4545061001107นางสาวอภิญญา แตงเทศ
5555061000348นายนิธิ วงษ์สุพิชญ์
6555061000801นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์เพชร
7545061001131นางสาววนาลี อินทร์กำเหนิด
8545061001115นางสาวสาธิดา รักสนิท
9555061001510นางสาวจอมขวัญ อักษรภูษิตพงศ์
10545061001123นายเจษฎา ปิยะพันธ์วรางกูร
11545061001149นายอภิสิทธิ์ เชื้อแถว
12565061000529นางสาวภัทรา พรพงษ์วัฒนา
13565061000586นางสาววราภรณ์ ม่วงแก้ว
14565061000636นางสาวสกาว อุ่นจิตร์
15565061000669นางสาวสุกัญญา สนอุทา
16565061000677นางสาวสุขกัญญา กลั่นวารี
17565061000719นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี
18565061000727นางสาวสุวภัทร ชินะประยูร
19565061000735นางสาวสุวรรณา สมภาค
20565061000750นางสาวอริชชาณิฐย์ ช่วยคล้าย
21565061000768นางสาวอภิสรา ศิริรักษ์
22565061000776นายอรรถพร สามกองงาม
23565061000784นางสาวอัญวดี มนตรีกุล
24565061000792นางสาวอาณา ฉายศิริ
25565061000834นางสาวเบญจพร ชัยเชิดชู
26565061000842นางสาวปรางทิพย์ ใหม่เอี่ยม
27565061000859นางสาวปุญชรัสมิ์ มาลัยพงษ์
28565061000867นายพงศธร เรืองอรุณ
29565061000875นางสาวพเยีย กระจ่างจันทร์
30565061000917นางสาวภัสนันท์ จารุจินดา
31565061000925นางสาวมัณฑนา จักรโนวรรณ
32565061000941นางสาวรังสิยา โพธิหลักทรัพย์
33565061000958นางสาววรัญญา ยั่งยืน
34565061000982นางสาวสายธาร ภู่โต๊ะยา
35565061001030นางสาวอาทิตยา สวัสดิพิศาล
36565061001048นายอานนท์ จตุเทน
37565061001147นางสาวภลินี ปรีชาพานิช
38565061001154นางสาวสุนีรัตน์ กาญจนะ
39565061001162นายวรพล แซ่อื้อ
40565061001188นางสาวสุทธิดา วิทยาขาว
41565061001196นางสาวน้ำมนต์ บุญเพ็ง
42565061000024นางสาวกมลวรรณ เฉียบแหลม
43565061000032นางสาวกรรณิการ์ พลา
44565061000040นางสาวกรองแก้ว อาภามาศกุล
45565061000057นางสาวกัญญา คำรุณ
46565061000065นางสาวกาญจนา หินอ่อน
47565061000073นางสาวเกสินี อัคควุฒิกุล
48565061000081นางสาวจงรักษ์ อักษรภูษิตพงศ์
49565061000099นางสาวจริยาภรณ์ มีสำราญ
50565061000107นางสาวรดา นวลอินทร์
51565061000123นายชนาธิป โสวรรณี
52565061000149นางสาวชลทิศา วชิรสาโรจน์
53565061000180นางสาวธนภรณ์ เเซ่อาว
54565061000214นายธรรมนูญ ศรีสุขใส
55565061000222นางสาวนันทิชา ขุมทรัพย์
56565061000248นางสาวเบญญาภา ยิ่งฉ้วน
57565061000255นางสาวปณาลี มะคนมอญ
58565061000263นางสาวปาริฉัตร จำเนียร
59565061000289นางสาวพรภิญญา งามขำ
60565061000313นางสาวนภาพร นันทจรรยาวิทย์
61565061000362นางสาวจุฑามาศ แก้วสกุล
62565061000388นางสาวชลธิชา สายหยุด
63565061000396นายชัยชนะ เอื้อประยูร
64565061000404นายชานนท์ เกษสุวรรณ
65565061000412นายณรงค์ฤทธิ์ ชิดมะณี
66565061000420นางสาวณัฐชา แซ่ตั้ง
67565061000438นางสาวดารณี จันทวี
68565061000446นางสาวดาระณี เบ้าจังหาร
69565061000461นายธนพล คงอยู่
70565061000479นายธันวา สุทธิชาติ
71565061000487นายธีรภัทร์ พกสิน
72565061000503นางสาวนัฐกานต์ สุ่นจันทร์
73565061001071นางสาวนิชา พีรกิตติกุล
74565061001097นางสาวบุญรักษา ชัยอำนาจ
75565061001113นายนฤดล เขียวสอาด
76565061001139นายปองคุณ ไตรพรวรกิจ