รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061000585นางสาวภัทรพร แก้วนพจิตร
2575061000981นายณัฐชนน อภิรติธรรม
3575061000890นายธนพล จันทร์ขาว
4575061000957นางสาวสุวรรณา เซียนประเสริฐ
5575061001013นายสุรเชษฐ์ มงคลขจรโชค
6575061001005นางสาวณัฐนิชา ปากหวาน
7575061000825นายวีรภัทร ฉลองภูมิ
8575061000841นางสาวพรพิมล สุขเฉลิมศรี
9575061000031นางสาวนุชนารถ ทองยิ้ม
10575061000353นางสาวปาลิดา ขันติชัยขจร
11575061000759นางสาวปาริชาติ เที่ยงตรง
12575061000924นายวัฒนเทพ เต่าทอง
13575061000833นางสาวณฐวดี ผ่านสอน
14575061000874นายจิระยุทธ บูรณญเพ็ชร
15575061000718นางสาวอัจฉรา ลุนหล้า
16575061000684นางสาวสิริณ เพลินบุบผา
17575061000387นางสาวปภัสสร อ้นแฉ่ง
18575061000379นายศตนันทน์ วิศิษฐผล
19575061000940นางสาวปฐมพร เข็มเงิน
20575061000577นายพีรพล ม่วงเทศ
21575061000700นางสาวอริศรา เปรมกมลวิจิตร
22575061000791นางสาวกฤตพร ชัยมงคล
23575061000437นางสาวสิริพร มีเชาวน์
24575061000569นางสาวพิชญ์สินี โอฬารตระกูล
25575061000221นายปารเมศ หอมสุวรรณ
26575061000973นางสาวชลธิชา ประดิษฐกุล
27575061000478นายปฐมพร จอมขันเงิน
28575061000312นางสาววรพรรณ มะลิซ้อน
29575061000601นางสาวมานิตา รัตนโนชา
30575061000171นางสาวธิรดา คูหารุ่งกิจเจริญ
31575061000668นางสาวศิริพร ศรีทุมมา
32575061000304นางสาวมณีวรรณ ดียิ่ง
33575061000858นางสาวกฤติยาณี เพชรน่าชม
34575061000775นายเอเชีย ลีลาประเสริฐ
35575061000783นายพีระศิลป์ ไกรทองสุข
36575061000262นายภูวศิษฐ์ ศิริเฉลิมวุฒิกุล
37575061000247นางสาวจุฑาทิพย์ ฉ่องสวนอ้อย
38575061000395นายธนพนธ์ งามสมถ้อย
39575061000866นางสาวธมลวรรณ หวังโสภารักษ์
40575061000346นางสาวกนกวรรณ จบสูงเนิน
41575061000189นางสาวนรารัตน์ ผลอนันต์
42575061000361นางสาวธนิดา ชนะพลชัย
43575061000296นางสาวนินธิชา ขันทจันทร์
44575061000445นางสาวอารีรัตน์ ตาบสันเทียะ
45575061000148นายธัญทชัด เวชชูปกรณ์
46575061000536นายศุภชัย ธรรมาวุฒิชัย
47575061000734นางสาวพรพิชชา มิตรสนิท
48575061000767นางสาววาสนา พานทอง
49565061001246นายธิเบศร์ วิโรจน์วัฒนกุล
50575061000502นางสาวกมลทิพย์ ฉวีวรรณ
51575061000460นางสาวรัตนาวลี คำสอน
52575061000932นางสาวอรุณี วัฒนชโนบล
53575061000015นางสาวณัฐชา เจียวเจริญ
54575061000908นางสาววัฒนวดี ลับบัวงาม
55575061000411นางสาวกัลยกร สายชล
56575061000551นางสาวพัชราวรรณ ทรายอ่อน
57575061000916นายสุธิชล ปักประจำ
58575061000817นางสาวนุชนาถ จันทร์มล
59575061000403นางสาวพิมพ์สุดา ศรีโชติ
60575061000544นางสาวอารียา พิทักษ์สกุลเวช
61575061000619นางสาวเมทิกา เจียพงษ์
62575061000205นางสาวบุษญาณี อภัย
63575061000155นางสาวธัญรัตน์ พุฒตาล
64575061000114นางสาวชุติมน บัวทอง
65575061000593นางสาวมาณวิภา เอี้ยวเจริญลาภ
66575061000676นางสาวสายฝน วรวงค์
67565061001014นายอนุทัย ทองเฟื้อง
68565061001121นางสาวปาลิตา ขำวงศ์
69555061001536นายไชยวัฒน์ ฉินจารุจินดา
70555061001205นายเจษฎา บุญพึ่ง