รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060700074นางสาวปาริฉัตร บุญเหลือ
2525060700016นางสาวพัชรี ธรรมชีวัน
3525060700131นางสาวธนพรรณ ทิบุญ
4525060700156นางสาวกรองทอง เซียงหนู
5525060700172นางสาวเมธาวี มะแก้ว
6525060700321นางสาวพัชรีญา อินทร์จันทร์
7525060700339นางสาวจีระนันท์ พลัดพริ้ง
8525060700107นางสาวเบญจพร พุทธวงค์
9525060700230นางสาวสุภัสสร รู้ยืนยง
10525060700289นางสาวณัฐชา แก้วสิงห์คำ
11525060700073นางสาวนุสรา บุตรสวน
12525060700255นางสาวสุภากรณ์ อุดม
13525060700032นางสาวธนพัต ทองแสง
14525060700511นางสาวเนตรทราย ศิริวัฒน์
15525060700313นางสาวพรสุดา พละศักดิ์
16525060700347นายทิพยนนท์ ศรีศิลปนันท์
17525060700362นางสาวพุทธิดา ประนม
18525060700305นางสาววิภาพร ปริญญาวิทิต
19525060700263นางสาวกฤตยา จันทร์นาค
20525060700081นางสาววรรณนิสา ระนพ
21525060700099นางสาวอรชนก วิเศษจิตร
22525060700271นางสาวนภิศฏ์ฑิชา ชูดี
23525060700123นางสาวสลิลทิพย์ มีทองคำ
24525060700057นางสาวสายรุ้ง กันทอง
25525060700040นางสาวอลิส โพธิ์มณี