รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050200375นางสาวสาวิณี สืบสันติกุล
2529050200474นายวสวัตติ์ อินทร์พุ่ม
3529050200383นายอัคร ติดต่อ