รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050200540นางสาวภัทรศยา ธุรกิจวงค์
2529050200557นางสาวณัฐชฎา ฤทธิเดชรัตน์
3529050200024นางสาวภัทราพร ธนกิจพัฒน์
4529050200065นายวิบูลย์วัฒน์ รอดพันหน
5529050200078นายดวง ลิน
6529050200086นายกรัณย์ ณ ตาก
7529050200425นายภาสนันท์ โชคมณีนุช
8529050200458นายปุณณัตถ์ สัมฤทธิ์สุขสันต์
9529050200185นางสาวพนิตตา สีอุ่น
10529050200219นายวรัชญ์ วรสิริอมร
11529050200284นางสาวฐิตาพรรณ์ เสน่หา
12529050200300นางสาวภาณิตา อิรวดีกุล
13529050200359นายชนาธิป เลิศยานยงค์
14529050200367นางสาวรติพร ตั้งธานาภักดี
15529050200409นางสาวณัฐวรรณ แก่นจันทร์
16529050200177นายจิระศักดิ์ สุขวัฒนา
17529050200243นายอลงกรณ์ ภมรพิบูลย์
18529050200334นางสาวสุทธิ์ธนา โชคชัยปัถมาพร