รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050200044นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล
2549050200027นายนรินทร์ ยูซูฟี
3549050200084นางสาวพาฝัน สุขใจ
4549050200209นายสุรเชษฐ์ บุตร์น้ำเพชร์
5549050200290นางสาวธิติยา ตู้บุดดา
6549050200316นางสาวเมธิตา มรรคาสกุล
7549050200282นางสาวณิชกมล พร้อมถกล