รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1559050200232นางสาวชนาภา พูลสมบัติ
2559050200240นางสาวสมใจ กาญจนพิบูลย์
3559050200067นายธนากร ภมรพิบูลย์
4559050200216นางสาวเพ็ญพัชร ภุมรินทร์
5569050200108นายทินภัทร สิริกิจานุวัฒน์
6569050200041นางสาวปัทมาลัย ตั้งมั่นภักดีพงศ์
7569050200165นางสาวกชกร วิศวจินดา
8569050200173นายวิสุทธิ์ สุขเจริญ
9569050200256นายอิทธิพล ตู้บุดดา
10559050200224นายธนธรณ์ ชุณหสวัสดิ์
11579050200404นางสาวลีลี่ ลิน