รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050200313นางสาวภัทราภรณ์ แสนหลวง
2579050200263นางสาวนุจรินทร์ อินใจ
3579050200099นางสาวรโชทร ผลพฤษสกุล
4579050200073นางสาวบวรรัตน์ ชูวิทย์รัศมี
5579050200180นางสาวกัญญาณี ศุภนารา
6579050200271นางสาววรรณกร เค้ามูล
7579050200297นางสาวณัฐนรี ปานพุ่ม
8579050200206นางสาวมีนา ป๋อพริ้ง
9579050200164นางสาวกิติยา เนียมเนตร์
10579050200016นางสาวสุวลัญช์ พรรณประหยัด
11579050200032นายอาณกร ฉันทะอมรวงศ์
12579050200040นางสาวชฎารัตน์ เกศทิน
13579050200362นายสิริวัฒน์ ดำรงโสภณกุล