รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506014241นางสาวลักขณา พรหมสิงห์
20448506014332นางสาวศิริขวัญ จันที
30448506014134นางสาวนิศากร กาษี
40448506014159นางสาวปริยานุช วงศ์วัฒนา
50448506014373นางสาวสุกัญญา อัมระปาล
649506010153นางสาววริศรา คลายทุกข์
749506010187นายศุภิชญา จันทร์ประอบ
849506010195นางสาวสรินยา โภริทัศน์
949506010211นางสาวสาธิยา กัลปพฤกษ์
1049506010252นางสาวสุภาภรณ์ นพเกตุ
1149506010286นายอำนาจ คำนัน
1249506010021นางสาวเกศวดี วาสนาเชิดชู
1349506010047นางสาวจุฑาดา อุบลพันธุ์
1449506010062นางสาวนฤมล เอกดิลกโชคชัย
1549506010112นางสาวพรพรรษา ฮั่นวิวัฒน์
1649506010203นางสาวสาธิยา การสมรส
1749506010237นางสาวสุนิสา แซ่เล้า
1849506010013นางสาวกาญจนา ภูผากัมปนาท
1949506010039นางสาวจตุพร ฮึกเหิม
2049506010088นางสาวปวีณา นามประเสริฐ
2149506010120นางสาวพุธสุดา ยาตะคุ
2249506010138นางสาวรักษิณา สมประยูร
230448506014340นางสาวศุทธินี อัมพร