รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506010052นางสาวขนิษฐา สมหวัง
250506010169นางสาววลัยพรรณ เก่งการรบ
350506010284นางสาวธัญนันท์ สังวร
450506010326นางสาวสุทธิดา วิญญา
550506010359นางสาวสุมนมาศ รอดเคราะห์
650506010177นางสาวประกายเพชร แสงรุ่งสว่าง
750506010201นางสาวพัชราภรณ์ ยุติศาสตร์
850506010268นางสาววิมน อ่อนน้อม
950506010409นางสาวอัญญพร ธนณาเคนทร์
1050506010300นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา
1150506010375นายหะซันบัสรี หมัดอะด้ำ
1250506010045นางสาวเกวลี ศรีสมบุญ
1350506010060นางสาวขนิษฐา ผลเกษร
1450506010367นางสาวสุรีย์ภรณ์ แซ่ฉิ่น
1550506010292นางสาวศุทธินี ศรีสมัย
1650506010391นางสาวอรอุมา จำนงค์ชอบ
1750506010342นางสาวสุภารัตน์ เปลาเล