รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060700198นางสาวพัชราภรณ์ ใจศล
2535060700056นางสาวศิริพร ภวภูตานนท์
3535060700510นางสาวธนภรณ์ สวรรค์ณภูมิ
4535060700155นางสาวทยา ชัยศรี
5535060700130นางสาวจุฑารัตน์ ส้มหวาน
6535060700114นางสาวกนกพร สุขมา
7535060700072นางสาวณชพัฒน์ นัยนา
8535060700106นางสาวหทัยชนก วาสนสิทธิ
9535060700163นางสาวธารินี ศรีกันยากุล
10535060700676นางสาวสุวรี ตั้งติระโสภณ
11535060700049นางสาวทิพวรรณ ด้วงชาวนา
12535060700148นางสาวชนัญชิดา นามปักษา
13535060700023นางสาวจิรนันท์ กลิ่นบุญ
14535060700569นางสาวปัทมา ปานทอง
15535060700593นางสาวลลิตา แซ่ซิ้ม