รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150506040067นางสาวขวัญใจ แซ่เล่า
250506040166นายณัฐ เพชรรัตน์
350506040208นางสาวดารินทร์ หมอกมุงเมือง
450506040091นายจิตรกร เพชรปลูก
550506040430นางสาวฤทัยชนก ไชยชมภู