รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506038022นายเทวัณ คล้ายแก้ว
249506038063นางสาวพัชรินทร์ หาญพิทักษ์
349506038030นางสาวธนาพร โมกไธสง
4114850601002นางสาวพัชรี ศรีประเสริฐ
5114850601004นางสาวปิยะวัฒน์ ประดับมุข