รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010600069นางสาวณัฐณิสาภ์ เจาะล้ำลึก
2515010600085นางสาวชนิดา ตติยวงศ์วิวัฒน์
3515010600267นางสาวปุณญพัตน์ หงสาวดี
4525010600753นางสาวเภาวรัตน์ กิตติเจริญโชค
5525010600191นางสาวบุษกร ทับเกิดศรี
6525010600258นางสาวภาวันสินี รสชื่น
7525010600282นางสาววริษา วงศ์พลัง
8525010600290นางสาววลัยลักษณ์ วสุรัตต์
9525010600316นายกัญนรี วิชพล
10525010600456นางสาววิวรรณ คุรุเสถียรสกุล
11525010600472นางสาวอทิตยา น้อยยะ
12525010600514นางสาวจุฑามาศ ว่าขานฤทธี
13525010600555นางสาวศุภลักษณ์ สูตินันท์โอภาส
14515010600333นางสาวไพลิน อภิธรรมกิตติ
15525010600704นางสาวธัญชนก ชยวัฒนาพร
16525010600498นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล
17525010600639นางสาวจุฑามาศ ส่งศรี
18525010600696นางสาวมนฤดี ชื่นตา
19525010600530นางสาวชวนพิศ หนูเสน
20525010600183นางสาวบุญญิสา พันธ์ภูวภัทร
21525010600746นางสาวชนาภา ตั้งโชคสิริกุล
22525010600092นางสาวชญานิษฐ์ หลีบุตร
23525010600159นางสาวนลินนุช เม้าพิมพา
24525010600548นางสาววรรณิศา พรมทอง
25525010600175นายบดินทร์ ยุ่นประยงค์
26525010600688นายภาณุพงศ์ กิจอนันต์ชัย
27525010600621นางสาวเสาวนิตย์ เจริญกุล
28525010600720นางสาวอุ้มเทียน จิรธันยากร
29525010600522นางสาวกาญจนา วิงเจริญ
30525010600068นางสาวจิราภรณ์ เสียงล้ำ
31525010600738นางสาวรัตนาภรณ์ วังสันเทียะ
32525010600647นางสาวพิสมร เสียงลือชา
33525010600373นางสาวสุราลัย ชาติพันธุ์สกุล
34525010600480นางสาวณัฐรียา บ่างพิทักษ์สันติ
35525010600415นางสาววิระวัลย์ กลั่นประเสริฐ
36525010600613นางสาวกมลนาถ บัวมาศ
37525010600142นายธนาคาร พึ่งสุภา
38525010600423นายอติวิชญ์ ศรีทอน
39525010600662นางสาวนุชนาถ ฟูศักดิ์สมบูรณ์
40525010600563นางสาวรวิวรรณ จันทร์เมือง
41525010600605นางสาวปิยภัส สืบวงศ์
42525010600233นางสาวภัสราภรณ์ คินันท์
43525010600225นางสาวภริตา พิทยานุวัฒน์