รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535010500549นางสาวศุภากร เหมสุข
2535010500101นางสาวนุชนาฎ ไทยส่งแสง
3535010500010นางสาวกรรณิการ์ ชูขันธ์
4535010500036นางสาวจาริวรรณ เกลี้ยงมณี
5535010500606นายอนาวิล เหมภมร
6535010500648นางสาวเอรินทร์ เตยานุรักษ์
7525010500490นายภูมิพัฒน์ ตั้งตระกูล
8535010500184นายกฤษาดา ชิโนซะคิ
9535010500671นางสาวเพชรดา บุญแก้ว
10535010500218นายธนากร ชัยเจริญ
11535010500234นายธีระ บุญทันเสน
12535010500655นางสาวนัทนารี จวงเรียม
13535010500770นางสาวศันสนีย์ เผื่อนสูงเนิน
14535010500267นางสาวกชกร ซึ่งดำรง
15535010500309นางสาวจิราภรณ์ ศรีเมือง
16525010500060นางสาวเจษรดา การรัมย์
17535010500929นางสาวสิริรัตน์ แสงสี
18535010500705นายสิทธิกร มะราชสีห์
19535010500804นางสาวอรอนงค์ อดใจ
20535010500564นางสาวสิริรัตน์ ชนะบุตร
21535010500408นางสาวธีรดา ศิริสัมพันธ์
22535010500945นางสาวอภิสรา เกิดผล
23535010500853นางสาวเนตรนภา สร้างเขตร์
24535010500739นางสาวอิ่มบุญ สุขใส
25535010500366นางสาวชลลดา ตั้งทองสว่าง
26535010500390นางสาวถิรดา ศิริลิขิตชัย
27535010500879นางสาวพจวรรณ์ เจริญวัลย์
28535010500903นางสาวหงสรักษ์ ปรโรจน์รัตน์
29535010500911นายสรรค์ทรรศน์ พงศ์ชัยโชค
30535010500952นายอัศมินทร์ ทัศนคง
31535010500838นางสาวนุชจรินทร์ จิรัฐติพงษ์
32535010500259นางสาวนัทชา ธนากรวรรธนะ
33535010500937นางสาวอนันญา เกียรติประภาพกุล
34535010500374นายชัชฤทธิ์ ชินดง
35535010500796นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ
36535010500192นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์
37535010500747นางสาวบงกช โมทจิตร
38535010500358นางสาวเจนจิรา จันทร์ตาโลก
39535010500861นายบริพงษ์ เนกขัมพิทักษ์
40535010500176นางสาวศิริกมล ฉัตรเจริญไพศาล
41535010500093นางสาวนิศานาถ จันทรเสรีกุล
42535010500333นางสาวกวินธิดา เฉลิมฤทธิ์
43535010500168นางสาวเกษแก้ว ภูพาดแร่
44535010500713นางสาวโสรญา เลาะเนาะ
45535010500895นางสาววสิษฐา วรเนตร์
46535010500051นางสาวชัชวรรณ แผนสุพรรณ์
47535010500614นางสาวอลิศรา ตั้งอยู่สวัสดิ์
48535010500077นางสาวนรีญา นามะสนธิ
49535010500325นางสาวกันกนิษฐ์ คุ้มพงษ์พันธ์
50535010500242นางสาวนพัตพร ทิพย์ทิมาพันธ์
51535010500531นางสาววิภารัตน์ เสือกลั่น
52535010500721นางสาวชัญญานุช ศรีสุทธิกุล
53535010500200นายเทวินทร์ อุตรวิเชียร
54535010500382นางสาวณภัทร อุปลพันธุ์
55535010500887นางสาวรัตนา สุขสวัสดิ์
56535010500846นางสาวนูรอัยนี เทียนกุล
57545010500837นางสาวอลิษา มิ่งเจริญ
58535010500978นางสาวจิดาภา จันทร์กระจ่าง
59535010500226นางสาวธนาพา ชิณวงค์