รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาญี่ปุ่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555010500984นางสาวพิมพ์พิศา วิสุทธิศิริ
2555010500877นางสาววิภาวี จันทร์ง่อม
3555010500752นางสาวเบญจพร คุรุสวัสดิ์
4565010500512นางสาวปาลิตา รักขะพันธ์
5565010500546นางสาวพรรณิกา ศรีวิไล
6565010500553นางสาวพิลัยวรรณ์ เดชสูงเนิน
7565010500611นางสาวลาวัลย์ บุญญาณ
8565010500645นายสรศักดิ์ แซ่ตั้ง
9565010500702นางสาวหงค์หลี สายสุด
10565010500710นางสาวหทัยภัทร ตันประเสริฐ
11565010500736นางสาวเหมือนฝัน รัตนปินตา
12565010500751นางสาวอังค์วรา เณรโสภา
13565010500777นายอาทิตย์ คำมาโฮม
14565010500793นายโอภาส ศรีทับทิม
15565010500843นางสาวอภิญญา ยัญญลักษณ์
16565010500850นางสาวพัชชา อิฏฐการุณย์
17565010500868นายพิทยา ไชยขนอม
18565010500892นางสาววรางคณา สุดสังข์
19565010500900นายวริทธิ์นันท์ เชษฐชาตรี
20565010500926นางสาววริศรา มุสิกุล
21565010500934นางสาววรุณี บุญสมวล
22565010500942นางสาววันวิสา โคตรชุม
23565010500959นางสาววีระยา มาจันแดง
24565010500983นายองอาจ ทองบรรเทิง
25565010500991นางสาวอัจฉริดา โฉมยงค์
26565010501015นางสาวอัฐภิญญา คุ้มส้ม
27565010501023นางสาวอันธิกา สดใส
28565010501031นายทินภัทร รามฤทธิ์
29565010501049นางสาวนาตยา แดงสวัสดิ์
30565010501056นางสาวจุติรัตน์ แสงอรุณ
31565010501064นางสาวธัญนุช ปัจจุสมัย
32565010501072นางสาววัชรินทร์ แก้วบุญเรือง
33565010501098นางสาวฉัตราพรรณ พริบไหว
34565010500017นายกชวัสส์ เหลาโชติ
35565010500025นางสาวกนกวรรณ พลาหาญ
36565010500041นายกสานต์ ขันจอก
37565010500066นางสาวจุฑามาศ อารากาวา
38565010500074นางสาวชนากานต์ ธนกิจสุนทร
39565010500116นางสาวญาณินท์ กันซื่อ
40565010500132นางสาวณัฐนรี หาทรัพย์
41565010500140นายณัฐพล ทับทิม
42565010500157นายณัฐวุฒิ ธำรงกิจเจริญกุล
43565010500181นายธนินทร ทองเนียม
44565010500215นางสาวนรินทร มงคลไววาณิช
45565010500249นางสาวนิจจารีย์ จิตร์ผ่อง
46565010500256นางสาวนิสาชล วงค์จำปา
47565010500280นางสาวประทุมมาศ วิเชียรมงคลกุล
48565010500298นายปวีณ วรวัจนวาณิช
49565010500314นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญขำ
50565010500330นางสาวเบญจมาศ ไชยวรรณ์
51565010500348นางสาวภัทรนิษฐ์ วจีสัจจะ
52565010500371นางสาวคริษฐา ผิวที
53565010500421นางสาวณัฐวดี ภักดี
54565010500439นายณัฐวัฒน์ จริยกิจพงศ์
55565010500454นางสาวปณิตา อิฐรัตน์
56565010500470นางสาวปาริฉัตร ชมภูพื้น
57565010500496นางสาวศิลามณี ศุภวัฒนพงศ์
58565010500504นางสาวฐานิดา เลื่อนลอย
59565010501114นายพงษ์ศักดิ์ เอมบำรุง
60565010500405นางสาวชาลิสา ใจสุวรรณ