รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505070026นายกฤษฏิ์ โชคชัยธนสิน
249505074028นางสาวเกศินี ปั้นแจ้งอรุณ
349505074325นายวิภาส ม่วงศิริ
449505070075นายธนวัฒน์ เตชนนท์รุ่งเรือง
549505070109นายนนทชัย สุขสำราญ
649505070174นางสาวภาวินี เกตุคำ
749505070281นางสาวสุชาดา โยธาขันธ์
849505074168นางสาวนุรดารี โสอุดร
949505074127นางสาวธัญวรรณ ศรีจันทรา
1049505074283นางสาววรรณรักษ์ วรรณพงษ์
1149505074242นางสาวราชาวดี ตั้งชัยรัตน์
1250505070040นางสาวกัลยรัตน์ เลือดพระปฐม
1350505070057นางสาวขนิษฐา มฤคสนธิ
1450505070255นางสาววราภรณ์ บุตรคำมา
1550505070354นางสาวอุ้มพร ฉัตรศรี
1650505070370นางสาวขวัญประภา บุญเกิด
1750505070412นางสาวณัฐพร ภัทรเกษวิทย์
1850505070446นางสาวธานิพา แก้วพวง
1950505070495นางสาวนิสา ไพศาลสมสุข
2050505070503นางสาวเนตรนภา บุตรวงษ์
2150505070594นางสาวศิริพร พิมพ์บูลย์
2250505070644นางสาวอัญญรัตน์ เตชะพันธุกุล
2350505070339นางสาวอาริยา กิริยานนท์
2450605070106นางสาวพทรวรรณ เสลาวรรณ์
2550505070388นางสาวชลลดา พงษ์ทอง
2650505070537นายพลากร เหมแดง
2750505070511นางสาวพรรณพัชร พุทธรักษา
2850505070362นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญ
2950505070297นางสาวศศิธร ทวีสินชวรัตน์
3050505070230นางสาวละอองทราย โกมลมาลย์
3150505070164นายปรีชา อ่อนวงศ์
3250505070123นางสาวธัญญ์นรี เจริญพงศ์ธนกุล
3350505070099นางสาวชาลินี เปลื้องนาผล
3450505070453นางสาวนงคราญ ป้องแถว
3550505070024นางสาวกนกวรรณ พรงาม
3650505070206นางสาวรสนันท์ อภิเชษฐ์ชูเกียรติ
3750505070115นางสาวณัฐปัณฑ์ เนตร์เมือง
3850505070156นางสาวปภังกร นิ่มสุข
3950505070313นางสาวสุติมา ฤทธิโชติ
4050505070073นางสาวชลธร ณ ลำปาง
4150505070263นางสาววิลัยภรณ์ สภาพันธ์
4250505070198นางสาวยุวดี วงษ์วีระกุล