รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525050700059นางสาวปรางค์ทอง พัฒนรักษ์
2535050700041นางสาวนลพรรณ อำพรรณ
3535050700231นางสาวธัญญารัตน์ ช้างแดง
4535050700249นางสาวธิดารัตน์ กลิ่นอยู่
5535050700272นางสาวปทิตตา ศรีรื่นเริง
6535050700595นางสาวอังคณา ช่างเหล็ก
7535050700496นางสาวพรศิริ มหาศรีทะเนตร
8535050700413นายจักรชัย มันสลาย
9535050700421นายจักรพันธ์ ชนประเสริฐ
10535050700553นางสาววิชุดา ศักดิ์พิทักษ์
11535050700561นางสาวสรณีย์ แผ่ความดี
12535050700108นางสาวกุลนรินทร์ คำมะลุน
13535050700314นายวรกฤต ไพบูลย์
14535050700215นางสาวธนภรณ์ สีงามดี
15535050700306นางสาวพรประภา โพสิทธิ์วิญญู
16535050700462นางสาวนับจันทร์ จักขุเรือง
17535050700264นางสาวนิศารัตน์ นิ่มมา
18535050700488นางสาวเบญจมาพร ศรีวะสุทธ์
19535050700470นางสาวนุชรีย์ รุ่งเรือง
20535050700280นางสาวประวีนา อ่างทอง
21535050700504นางสาวเพ็ญนภา ติษยางกูร
22535050700603นางสาวอัจฉรียา เลิศรุ่งวิเชียร
23535050700587นางสาวอนุสรา อุดหนุน
24535050700017นางสาวกันต์ฐิตา มณีรัตน์