รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575050700591นางสาวสิริรัตน์ จันทร์เขียว
2575050700401นางสาวภัศรา ภู่พงษ์สิน
3575050700187นางสาวณัฐกานต์ บินซอเล็ม
4575050700344นางสาวอโรชา ทรัพย์สมบัติชัย
5575050700310นางสาวศิราภรณ์ โฉมวงษ์
6575050700377นางสาวภัทรนันท์ อินทร์ธิกูด
7575050700252นางสาวพัทธ์ธีรา ทองโบราณ
8575050700542นางสาวภัทรวัลลิ์ ธรรมสุวรรณ
9575050700484นายกิติ คำมาวงศ์
10575050700575นางสาวศิรินรัตน์ ฮวดหลี
11575050700278นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วมาเคน
12575050700229นางสาวปิยะนันท์ คำนาค
13575050700021นางสาวจิตรกัญญา แตงอ่อน
14575050700146นางสาวขนิษฐา ศรีสงเปลือย
15565050700543นางสาวศุภาพิชญ์ สิมาจารย์
16575050700609นายสุทธิพล บุญสอาด
17575050700096นางสาวมานิตา ศุขกลิ่น
18565050700659นางสาวณัฐวรรณ กิตโกศล
19565050700527นายวุฒิพงษ์ ชโลทรโรจน์
20565050700311นายจาตุรนต์ นามดี
21565050700022นางสาวกัลย์สุดา สวัสดิ์ผดุงกิจ
22565050700055นางสาวฐิติมา มีสุขเสมอ
23565050700618นางสาวปักษมลภัทร์ พูนทับ