รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149501030024นางสาวเกศิณี ฮีมวิเศษ
249501030032นางสาวจันทร์จิรา ช่วยชู
349501030040นางสาวชลันดา สังสีโห
449501030057นางสาวชุติมา ชื่นนาคะกุล
549501030073นางสาวธีราพร ประสงค์สุข
649501030081นางสาวนริสสา ผิวอ่อน
749501030107นางสาวปรางค์ทิพย์ กันทะเรือน
849501030115นางสาวปานเลขา ทองปัน
949501030131นางสาวภัทรา จรเอียด
1049501030164นางสาววนิดา จตุพรประสิทธิ์
1149501030198นางสาววิภาดา พรหมสิงห์
1249501030214นางสาวศรัญญา เจือจันทร์
1349501030180นางสาววัชรินทร์ ดวงสีทอง
1449501030206นางสาววิลัยภรณ์ ติ๊บประวงศ์
1549501030149นางสาวมัณชรีย์ เกตุรมย์
1649501030156นางสาวรังสินี ชูศรีหะรัญ
1749501030172นางสาววรัญญา แจ่มศรี
1849501030230นางสาวสมจิตร เจ๊กจันทึก
1949501030248นางสาวสราญรัตน์ ถวายพุ่ม
2049501030263นางสาวอนุสรา โพธิ์รักษา
2149501030271นางสาวอมราพร แซ่อึ้ง
2249501030297นางสาวอลิสา อินทร์พุ่ม
2349501030305นางสาวกนกพรรณ์ แจ้ป้อม
2449501030123นางสาวพรพิศุทธ์ พูนจิตร์ผ่อง
2549501034026นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมวิเศษชัย
2649501034174นางสาวฐิติกาญจน์ ตระกูลวีรศักดิ์
2749501034208นางสาวณัฐกานต์ นิลชัย
2849501034265นางสาวธัญญาภรณ์ จรสัมฤทธิ์
2949501034315นางสาวนริศา หัสจินดา
3049501034364นางสาวประภัสสร ไสตัย
3149501034406นางสาวปุณฑริก วาจียะสัตย์
3249501034455นางสาวเพ็ญพิชชา บินกาซานี
3349501034497นางสาวมัตติกา ทองทรวง
3449501034547นางสาวลักขณา เดชะ
3549501034596นายวีระยุทธ อุ่นอก
3649501034687นางสาวสุรัชฎา สงค์โพธิ์กลาง
3749501034703นายอภิชาติ เกื้อเสน
3849501034737นางสาวอังคณา รัตนวิบูลย์
3949501034505นางสาวมีนราศี ถาวรสุข
4049501034521นายรังสรรค์ กมลรังสรรค์
4149501034539นางสาวรัชฏวรรณ หลิวชาญพิมพ์
4249501034554นางสาววรัญญา ทั่งรอด
4349501034562นางสาววรัญญา อาชศิวะนนท์
4449501034588นางสาววิภารัตน์ ธนาเนรมิตกุล
4549501034604นางสาวศิวพร เตชะเกษมสุข
4649501034612นายชนะใจ ต้นโสภา
4749501034638นางสาวสายชล เทพขวัญยืน
4849501034646นางสาวสุกัญญา ตุ่นมี
4949501034661นางสาวเขมณัฏฐ์ วงษ์อุดมวัชร์
5049501034679นางสาวสุมารินทร์ กลั่นเทศ
5149501030313นางสาวฐิตินันท์ คำโภ
5249501034729นางสาวอลิษา ดวงสูงเนิน
5349501034166นางสาวญาณินี สกุลอุดมศักดิ์
5449501034182นางสาวณฐพร ลัภนะสวัสดิ์
5549501034281นางสาวธิดารัตน์ มหธนานุรักษ์
5649501034299นางสาวนงลักษณ์ แซ่หว่อง
5749501034323นางสาวนิดา ศรีเอี่ยมกุล
5849501034331นายนิรันตร์ เลิศน้ำจิตตรง
5949501034349นางสาวบวรนวล ดีปานแก้ว
6049501034356นางสาวปภัสรา เชื่อมสุวรรณ
6149501034372นายพีรวัฒน์ อังศุวรพฤกษ์
6249501034190นายณัฏฐพล ศรีคำซาว
6349501034216นางสาวณัฐติกา สาริกา
6449501034224นายณัฐพล วันพุฒ
6549501034380นางสาวปวีย์ธิดา เอี่ยมวงค์
6649501034398นางสาวปิยวรรณ กิตติวิโรจน์
6749501034414นางสาวพวิดา ไกรสิงห์สมนึก
6849501034463นางสาวเพ็ญศิริ พิกุลแก้ว
6949501034471นางสาวภรณ์ทิพย์ การช่าง
7049501034489นางสาวภาวิณี พิมพ์บึง
7149501034018นางสาวกนกวรรณ โทบุดดี
7249501034042นายกุลชาติ ศักดามินทร์
7349501034067นางสาวจริยา อุดมใหญ่
7449501034109นางสาวเจนจิรา แซ่ตั้ง
7549501034133นางสาวชลัยรัตน์ รุ่งกุศลทวีกุล
7649501034158นางสาวชุติมา จิรวิชยานนท์
77094850103082นายแผนการ ปานอินทร์
78094850103211นางสาวจิรนันท์ เชิดไชยวงษ์
79094850103215นางสาวนลัท บุตรงาม
8049501034745นางสาวชุติมา อึงคทรัพย์
810948501032163นางสาวอรอนงค์ นิมมานุทย์
82094850103207นายอัครเดช หมอนทอง
8349501034653นางสาวณัฐกฤตา รอดศิริ
8449501034075นางสาวจันทิมา ศรีม่วง