รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515010301122นางสาวหอมนวล บุญเป็ง
2525010300628นางสาวรพีพรรณ เอี่ยมปริก
3515010300926นางสาวอนุสรา อินทสระ
4535010300585นางสาวพัชรพร ศรีบุญ
5535010300593นางสาวภัทรศยา คำนาค
6535010300080นางสาวชโลม เมธารัตนกุล
7535010300510นางสาวธัญวรัตน์ กันสถาน
8535010300544นางสาวนัสรินทร์ อินทรธวัช
9535010300056นางสาวชมรวี ตลอดพงษ์
10515010300934นายเมธานันท์ หนักแน่น
11525010301287นายปฐมพงษ์ แก้วโสธร
12535010300189นางสาวนภาพร ทิวารักษ์
13535010300197นางสาวปาริตา มานมนูญ
14535010300213นางสาวกรชนก รงค์บัญฑิต
15535010300221นางสาวกิตติยา วิทยานารถไพศาล
16535010300783นางสาวประภัสสร สดสุ่น
17535010300833นางสาวเพ็ญพักตร์ ไสวศรี
18535010301187นางสาวรัชนีกร บุญเพ็ง
19535010301203นายวงศธร อุ่ยตระกูล
20535010300163นางสาวอารีย์วรรณ ซื่อตรง
21535010300296นางสาวชลิดา แนบเนียนการ
22535010300924นางสาวประภัสสร มากพานิชย์
23535010301526นายนรวร หนูสอน
24535010301534นางสาวนุสรินทร์ สังสวัสดิ์
25535010300445นางสาวกรรณิกา จิตรทนต์
26535010300494นายดนัย วงษ์ยีเมาะ
27535010301005นางสาววรรณิศา ทวีเกษม
28535010301427นางสาวสุกัญญา พรพุทธิชัย
29535010301476นายอิทธิไชย แซ่ตั้ง
30525010301501นางสาวสุกัลยา มะโนวรรณ
31535010300247นางสาวเกศรินทร์ แซ่เล้า
32535010301450นางสาวอมรรัตน์ มานะศุภกานต์
33535010301484นางสาวอุทุมพร ประเสริฐเจริญกิจ
34535010301419นางสาวสภารัตน์ วงศ์อานนท์
35535010300148นางสาวชุติกาญจน์ อิสริยะ
36535010300825นายพันแสง บุญเหมาะ
37535010300932นางสาวปานวาด หัสเสม
38535010301195นางสาวลดาวัลย์ จงเลี่ยมกลาง
39535010300965นางสาวพัชรี ศรีสัน
40535010300734นางสาวนิรชา หัตถิยา
41535010301229นางสาววิภา รุ่งโรจน์สกุล
42535010300486นางสาวดนยา แสงไชย
43535010300437นางสาวนภัสนันท์ เกียรติกุลธรรม
44535010300999นางสาวมาสุตรา งอกชัยภูมิ
45535010300205นางสาวพัชรี ทรัพย์กลิ่น
46535010300312นางสาวณัฐชยา กนุตจารีกุล
47535010300874นางสาวมนันยา แสงวิมาน
48535010300908นางสาวรวีวรรณ เหล่าฤทธิ์
49535010301120นางสาวอุไรรัตน์ อธิปิไขย์
50535010300767นางสาวเบญจมาศ อาสาเเข็ง
51535010301518นางสาวนงลักษณ์ ประดิษฐาน
52535010301377นางสาวอนิสา เปียปิยะ
53535010301062นางสาวสุพัตรา ถินมานัตย์
54535010300841นางสาวภคินี เบญจศรีสุวรรณ
55535010300668นางสาววรรณพร เหล่ามูล
56535010300759นางสาวบุษรินทร์ ศรีปราโมช
57535010300601นางสาวรุ่งอรุณ คณิสาร
58535010300288นางสาวชนินันท์ กรอบโมกข์
59535010300718นางสาวนวพร พวงคำ
60535010300957นางสาวพลอยพรรณ ไพรเรืองกิจ
61535010301260นางสาวศิริวรรณ จิตราวุฒิพร
62535010300270นางสาวชนาพร จันทร์กระจ่าง
63535010300973นางสาวเพลินพิศ แซ่ลิ้ม
64535010300395นายธราธิป นาคพงศ์
65535010300460นางสาวจันทร์จิรา คร้ามอยู่
66535010300155นางสาวบัว จันทศูนย์
67535010301161นางสาวประภัสสร พูลเกษม
68535010300940นางสาวพลอยปภัส ศุภฤกษ์ชัยวัชร์
69535010300361นายทรงศักดิ์ สุขยิ่ง
70535010300817นางสาวพัชรี ศรีสิงห์
71535010301245นางสาวศรัญญา บุญภา
72535010300684นายอนุชิต ภูบุญลาภ
73535010301559นางสาวฐนวรรณกมล สาลี
74535010301013นางสาวเวธนี อาภาเกียรติคุณ
75535010300700นางสาวนฤมล พ่วงภู่
76535010300452นางสาวณัฐกฤตา สุขสินธ์
77535010301252นางสาวศศิธนา จินตพัฒนากิจ
78535010301468นางสาวอรกานต์ นิธิกุลพรพิศาล
79535010300262นายชนัต คำศรี
80535010301567นายวัชรกร พลตรี