รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050500278นางสาวทิพยวรรณ ทองมั่ง
2539050500294นางสาววิจิตรา ชัยวร
3529050500220นายชัยวัฒน์ ฉวีวรรณ
4529050500089นางสาววราภรณ์ เพียวอยู่
5529050500204นางสาวสลิลทิพย์ ศรีตะปัญญะ
6529050500337นางสาววราภรณ์ นวลแจ่ม
7529050500394นายสวัสดิวัต รัตนวดีชัยกุล
8529050500295นายสัณศวัฒน์ เพ็ชร์ประกอบ
9539050500229นายวีระชาติ เอื้ออนันต์ชัย
10539050500021นายชัชชัย สำรวลรื่น