รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500113นางสาวภณิดา นีละมัย
2539050500054นางสาวประทุม นิยมเกตุ
3549050500046นางสาวศุภรัตน์ อินทพันธ์
4549050500194นางสาวสุนิสา ชินพีระเสถียร
5549050500111นางสาวทิวาพร กาญจนธนเศรษฐ
6549050500335นายนิติพัฒน์ ทองจารุกิตติ์
7549050500376นายTSHERING CHOPHEL
8549050500152นางสาวปิยวรรณ รัตนมณี
9549050500244นายณัณท์ นุรักษ์ดีศรี
10549050500368นายTSHERING PHUN
11549050500210นางสาวกัญญรัตน์ สุขสมัย