รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505100371นางสาวภัทราพร คำมูล
20448505100165นายทศพล อ้นพา
30448505100199นางสาวนงลักษณ์ สมิตมงคล
40448505100017นายกฤษฎา นาคเงิน
549505100229นายพลากร ศรีเจริญ
649505100252นายวชิระ แซ่ลิ้ม
749505100286นายวัชรพงศ์ รุ่งชมคำ
849505100351นายสมภพ ม่วงจินดา
949505100385นายสุกิจ ฐานนำเกียรติ
1049605106209นางสาววรางค์ภรณ์ รุ่งเผ่าพันธ์
1149605106290นายขเณ งามเขียว
1249505106358นายเอกวิทย์ วิกสิตเจริญกุล
1349505108024นางสาวกมลวรรณ ลิ่มดุลย์
1449505108164นางสาวจุฑาพร สุขรี
1549505108214นายฉัตรชัย คงวัลลภ
1649505108255นายชานนทร์ เตชะศิลปภักดี
1749505108412นางสาวนารี ทองศรี
1849505108453นางสาวเบญจรงค์ ม่วงกล้วย
1949505108487นายปรินทร สุวรรณคีรี
2049505108578นางสาวพาฝัน แก่นโส
2149505108651นางสาวมยุรา หนูริง
2249505108669นางสาวรชา จาดนนท์
2349505108685นางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง
2449505108719นางสาววิมลฉัตร ยิ้มแย้ม
2549505108750นางสาวชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
2649505108792นางสาวศิรินญา นครเก่า
2749505108909นางสาวสุดารัตน์ จงวิศาล
2849505108917นายสุทธิโชค บุบผาตระกูล
2949505108958นางสาวสุภา พลอยสมบูรณ์
3049505109022นางสาวอโณทัย ยิ่งยง
3149505109030นายอธิวัฒน์ สง่างาม
3249505109113นายอัตนัย เลาหพันธ์
3349505100146นางสาวธัญชนก เชิงศักดิ์ศรี
3449505100153นางสาวธิติมา คงชัย
3549605101218นายภาสกร จันทรสีมา
3649605101408นางสาวฉัฐธยาน์ จันทร์ไพร
3749505100328นางสาวศรันญา เสมอศรี
3849505100336นายสนทนา มัตทะปะนัง
3949505100344นายสมพล คงเดชอดิศักดิ์
4049505104189นางสาวเธียรดี ลักษมัน
4149605101077นายชาญวิทย์ ตังคะวานิช
4249605101143ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา จันทร์ทรง
4349605101465นางสาวกัลยา เลิศวัฒนามงคล
4449505100377นายสิทธิพล ชมบุญ
4549505100401นางสาวพนิดา เหมวันต์
4649505104221นางสาวนัซมี เจ๊ะโว๊ะ
4749505104239นางสาวนิภาพร ชื่นบุบผา
4849505104254นางสาวพรพรรณ องอาจเชาว์เลิศ
4949505104270นายพิชิต ศักดิ์วรชาติ
5049505104312นายภูริวัชร์ เหล่าอุดมกุล
5149505104338นางสาวรสสุคนธ์ พิศวงปราการ
5249505104361นายวสันต์ วัฒนาวงค์พานิช
5349505104395นางสาววิลาสินี แจ่มนิยม
5449505104403นางสาววิไลพร พันธุ์ประดิษฐ์
5549605101085นางสาวฑิกกรี หมั่นทำ
5649605106076นายณพัฒน์ศักย์ รัตนจิตต์
5749605106092นางสาวศุฐิพรรณ์ ศรีจันทะจร
5849505104437นางสาวสกุลตลา พันชี
5949505104023นางสาวกัตติกา ศิลปรัศมี
6049505104049นางสาวจรรยา โพธิ์ศรี
6149505104056นางสาวจารุณี โฉมงาม
6249505104064นายจิรวัฒน์ เฟื่องวรรธนะ
6349505104080นายชนะวัฒน์ พุทธิวาณิชย์
6449505104114นางสาวช่อผกา อรรฆภัทรโฆษิต
6549505104171นายธานินทร์ ฤกษ์คง
6649505104213นายธนกฤต กุลอมรธนบดี
6749505104247นางสาวปานกมล ศรีพิพัฒน์
6849505104262นางสาวพลอย แซ่ตั้ง
6949505104452นายสิทธิศักดิ์ ศรีเสริมรัตน์
7049505104460นางสาวสิริวรรณ เสาวรส
7149505104486นายอภิชาติ อภิรัตน์วรสกุล
7249505104494นายอภินันท์ จันทร์งาม
7349505100070นางสาวเฉลิมขวัญ มากจริง
7449505100088นางสาวชญานิศ โพธิ์หลำ
7549505100187นายนฤดม อภิวิรุฬห์ทรัพย์
7649505100203นายปิติพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์
7749505104296นายพุทธพงษ์ ตันสกุล
7849505104072นายจีรพัฒน์ ภู่พันรบ
7949505104098นางสาวชลธิชา ฐานบัณฑิต
8049505104106นายชลธิศ ปัญญาประทีป
8149505104130นางสาวฐิติพร กะดามัน
8249505104155นางสาวทิพวรรณ์ เชื้อสูงเนิน
8349505100211นางสาวพรหมพร ว่องขเจน
8449505100237นางสาวภัทราวรรณ อ่อนแสง
8549505100278นายวรวรรธน์ มนยุวเจริญ
8649505100294นางสาววัลญา สมวัฒน์
8749505100302นายวีรบูรณ์ ศักดิ์อมตพันธ์
8849605101309นายกฤษดา หวังสุวรรณโชค
8949505100013นายกีรนันท์ รอดมณี
9049505100021นายเกียรติพงษ์ อรัญคีรี
9149505104353นางสาววรรณภา คชวรรณ์
9249505104411นายวีรยุทธ ไชยธงรัตน์
9349505104445นางสาวมินธ์ญดา อ่อนนุ่ม
9449505104478นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์มงคล
9549505100047นายจินดา รอดฟ้า
9649505100112นายเดโชชัย ดวงพัตรา
9749505108859นายสาทิศ แช่มสายทอง
9849505109139นางสาวอุบลวรรณ สืบวงศ์
9949505108768นางสาวศศิภา อุ่นแสง
10049505108339นายณัฐวัฒน์ อยู่สุข
10149505108834นายสราวุฒิ มีปาน
10249505108974นางสาวสุภาวดี นาคลดา
10349505108933นางสาวสุนันท์ มีมุสิทธิ์
10449505108925นายสุธี สีชมพู
10549505108883นายสิทธิพงษ์ สัญจะโปะ
10649505109071นายอภิสิทธิ์ จันทพันธ์
10749505109147นายเอกวุฒิ เงินประยูรยศ
10849505109014นางสาวหัสยา ลาภพิพัฒน์
10949505108347นางสาวณัฐสินี กาบบัวลอย
11049505108313นายณัฐพงศ์ บุญนำ
11149505108818นางสาวศุภวรรณ คุ้มครอง
11249505108297นายณรงค์ศร ศักดิรามินทร์
11349505108115นางสาวขวัญลออ นวลละออง
11449505108271นางสาวฐิติพร แก่งจำปา
11549505108370นางสาวฑิฆัมพร พลอยงาม
11649505108511นางสาวปุณิกา เจียมทอง
11749505108552นางสาวพรสวรรค์ สุริยกานนท์
11849505108644นางสาวมธุลดา หักทะเล
11949505108131นายจตุพล เกตุนาง
12049505108529นางสาวเปรมจิต คมขำ
12149505108594นางสาวแพรทิพย์ โคตรแสนลี
12249505108602นางสาวแพรวพรรณ ฟักเงิน
12349605104212นายพรชัย ภูมิสัตย์
12449605104428นายสุรเสกข์ บัวมณี
12549505106044นายจตุพร ขาวผ่อง
12649605106225นางสาวเพลินทิพย์ ชัยวงศา
12749605106316นายสิทธิกร รวมธรรม
12849605106431นายอุดร กลับชม
12949505106192นายภิญโญ มะลิทอง
13049505106259นายศุกร์ธนา พงศ์เพชรประยูร
13149505108107นายเกษมสันต์ เหมือนเพ็ชร
13249605104287นายวันชัย บุษราคำ
13349505108230นางสาวชลพัชร พวงน้อย
13449505109089นางสาวอรทัย เอื้อธนวันต์
13549505108123นายคณิต อเนกบุญสม
13649505109121นายอาลี แวดือเร๊ะ
13749505109055นายอภิชัย พระโสภา
138094850505011นายมุนินทร์ อุทัยนูญ
139114850505041นายพงษ์พันธ์ เชี่ยวพานิชย์
140114850505011นายชินภัทร์ นุชอำพันธุ์
14149505104320นายรณชัย วิเลปะนะ
142114850505010นางสาวหทัยพัชร เอี่ยมเนตร
143114850505012นางสาวรุ่งนภา ชวาลิต
144114850505026นางสาวอุษา รัตนวลี
14550605120398นางสาวสุญาดา ภมรบุตร
14650605121016นางสาวกติยา เกตุหอม
14750605121024นายกฤษฎา แซ่ตั้ง
14850605121032นางสาวกัลยกร เพ็งวึก
14950605121065นายไกรศร สมเพ็ชร
15050605121081นางสาวโชติมา ศรีผ่อง
15150605121099นางสาวฑิมพิกา ไชยเสนหาร
15250605121107นายทศพร อริยทรัพย์กุล
15350605121131นางสาวนฤมล การะนุต
15450605121164นางสาวเบ็ญจรัตน์ รักวิจิตรศิลป์
15550605121172นายปรัชญา มั่นสุวรรณ
15650605121206นายเลอวิทย์ นาครัตน์
15750605121230นางสาวศิรินธร เผือกลาดพร้าว
15850605121263นายสิทธิชัย สุดใจ
15950605120083นายณัฐพงษ์ รักเกียรติภาคภูมิ
16050605120224นายพรชัย โรจนวงศ์ไพศาล
16150605120372นายสันติภาพ อ้วนศิริมงคล
16250605121222นางสาววิภาวี ฉิมบุญอยู่
16350605121289นางสาวสุธิดา ดวงพิมาย
164114850505025นางสาวศุทธินี ตันพาณิชย์
165114850505017นางสาวจันทิมา ศรมยุรา
16650605121354นายเอกลักษณ์ แซ่ตั้ง
16750605121339นายอาทิตย์ ใจนิ่ม
16850605121313นางสาวอรุณี สวนสระน้อย
16950605121297นางสาวสุมาลี บุญเยี่ยม
170516051200058นางสาวนวภรณ์ ลันสุชีพ
171516051200074นายอดิศักดิ์ คำน้อย
172516051200090นายภีรศักดิ์ ต้องกมลวัฒน์
17350605121149นางสาวกชพร ศรีคำเขษม
17450605121123นางสาวนงเยาว์ ผมงาม
17550605121156นางสาวนิติพร ชูโชติ
17650605121248นางสาวศิริรัตน์ ทาเวียง
17750605121396นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเนิน
17850605121347นายเอกรัตน์ แก้วอ่วม
179114850505044นางสาวกนกพร กาซำ
18050605120422นายอัศวิน พันธุ์ทรัพย์
181516051200108นายสรรพาวุธ มีวรรณภาค
182516051200132นายสิทธิโชค พ่วงกล่ำ
183516051200223นางสาวสุดารัตน์ กระฉอดนอก
184516051200272นายนฤเทพ จารุรัตน์เจริญ
185516051200280นายนวพล เอื้อเชิดกุล
186516051200322นายอาณาจักร อาจหาญ
187516051200389นายปิยะพงษ์ วงศ์ศิลป์
188516051200397นางสาวภิญรัตน์ ผุดวัฒน์
189114850505020นายศรุท แหวนทอง
19050605121271นายสุชาติ วงศ์สุนทร
191516051200199นายวุฒิชัย จุลมานะ
192516051200306นายต่อสกุล ศรีประสาธน์
193516051200041นางสาวเนตรทราย แก้วมาผา
19450605121057นายศรีวิชัย ปรัตถจริยา
195516051200066นางสาวนิตยา อาคมานุวัตร
196516051200314นายฐิติ วงศ์เสงี่ยม
197516051200348นางสาวปราณี ปานดำ
198516051200215นายนิติเทพ รุจิชัย
199516051200157นายนัฐพล เตจ๊ะวันดี
200516051200256นางสาวอภิญญา สื่อเฉย
201516051200124นางสาวอรจิรา เซี่ยงฉิน
202516051200025นายชัยรัตน์ เนียมนุช
20350605121040นางสาวกาญจนี ชาวท่าทราย
20450605120331นายวีรนัย ปรัชญาพงศ์เทพ
20550605120117นายธเนศ มงคลบุตร
20650605120141นายธีรวุฒิ นิลเหลือง
20750605120109นายดิศราพงษ์ วิเศษปักษา