รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448505100330นางสาวสุมิตตา แม่นขำ
249505100161นายธีระพงษ์ คำช่วยสิน
349505108321นางสาวณัฐยา สารวงษ์
449505106010นายกฤษณะ ศรนรินทร์
549505106028นางสาวขนิษฐา พันธุ์เสือ
649505106069นางสาวจุฑารัตน์ มีมานะ
749505106200นายวสันต์ ศรีมาลัย
849505106333นายอาทร พิลาชัย
949505100393นางสาวอรุณศรี เสรีลาภ
1049505104304นายภาสกร ผลเกิด
1149505104031นายกิตติศักดิ์ วงษ์แท่นทอง
1249505108404นายธัญวัชร ประกาศวุฒิสาร
1349505108222นางสาวชนิตา ทรงประวัติ
1449505108065นายกัมพล มานะจิตต์
1549505108289นางสาวฐิติรัตน์ แผลงศร
1649505106127นายไตรรัตน์ ทัพสุวรรณ
1749505106150นางสาวนฤมล บุญเพ็ง
1849505106184นางสาวภัทราพร พลศิริ
1949505106218นายวัชระ จิระปฐมไท
2049505106283นายสิริพงศ์ อดุลยฤทธิกุล
2149505106291นายสุขุม ปรัชญาชัยพิมล
2249505108073นายกิตติ ฉิมมา
2349505108891นางสาวภิริดา ผาธรรม
2450605120257นายพิศาล โพธิ์ศรี
2550505120068นางสาวดวงใจ โพธิ์มณี
2650505120092นางสาวทิตวรรณ คำมณี
2750505120043นายณวรา รักเศรษฐกิจ
2850505120050นายดนัย สาและ
2950505120084นายทรัพย์สินชัย คงบุญช่วย
3050505120100นายธนวัฏ ศรีเพชร
3150505120134นายบวร โพธิวราธร
3250505120167นางสาวบุษบง บุญถึง
3350505120225นางสาวไพลิน วิศิษฎ์วัฒนกุล
3450505120282นางสาววณิชชา แย้มทุ่ง
3550505120308นางสาววาริษา เชิดชู
3650505120365นายสุภวัสส์ เชยโสภณ
3750505120456นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ์
3850505120506นางสาวจุฑาทิพย์ วิทยาวัฒนชัย
3950505120514นางสาวชลันดา กลิ่นหอม
4050505120548นางสาวทิฐิรัตน์ อิทธินนท์มงคล
4150505120571นายธาดา ชมศิลป์
4250505120597นายธีรไนย วิชยเลิศสิริ
4350505120621นางสาวนารีรัตน์ คงกระโทก
4450505120639นางสาวนิดาวรรณ อนันต์ไพศาลสิน
4550505120696นายพิพัฒน์ ทัศนา
4650505120712นายพุฒิกร มารอด
4750505120761นายวรวัฒน์ จิวะมาวิน
4850505120829นางสาวศิริพร จิตศศิวิมล
4950505120118นายนัฐวุฒิ บุญโกศล
5050505120126นางสาวนิชุดา เทียมเมือง
5150505121066นายธีระพงศ์ เปรมมานุพันธ์
5250505121090นายบรรยงค์ เกียรติจินดารัตน์
5350505121199นายวสันต์ บุญกะยะ
5450505120845นางสาวสุพรรณิการ์ โยมศิลป์
5550505120159นางสาวบุศรา สุขสงวน
5650505120175นายประณต จรณธรรมสกุล
5750505120191นายพงศกร เพ็ชรวงศ์
5850505120217นายพุทธินาถ แก้วกูล
5950505120233นางสาวภูษิตา แก้วตาทิพย์
6050505120340นายสิริเดช รุ่งแสงชล
6150505121298นางสาวน้ำฝน รุ่งสว่าง
6250505120449นางสาวอุษณี เนียมสุวรรณ
6350505121033นางสาวโชคอุมา ศรีตะพัสโส
6450505121025นางสาวจิราภา สุวรรณรัษฏากร
6550505121058นายณัฐพงศ์ เสนาลักษณ์
6650505121074นางสาวนภสร รักษาแก้ว
6750505120423นายอาทิตย์ ธีรสกุลวงศ์ชัย
6850505120670นางสาวพรนิภา ถาแก้ว
6950505120720นางสาวพุทธชาด จันทร์จิรีย์
7050505120837นายสิทธิกร โห้ฉ่ำ
7150505120852นายอนิวัฒน์ นาเมืองรักษ์
7250505120803นายวีรศักดิ์ เจียรพาณิชย์พงศ์
7350505120779นายวรวุฒิ ตั้งพระคุณ
7450505120647นางสาวประภัสสร สมบรรจบ
7550505120555นางสาวทิพย์รัตน์ วงศ์สมุทร
7650505120878นางสาวปาริฉัตร นิลพัฒ
7750505120415นางสาวอัจฉรา รัตนคงวิพุธ
7850505120357นางสาวสิริกานต์ อุสมาน
7950505120316นางสาววิไลวรรณ หมั้นมา
8050505120290นางสาววรรณภา อ่อนเคร็ง
8150505120266นายรวี แย้มสรวล
8250505120209นายพงศ์วิทย์ สุคนธมาลาภรณ์
8350505120027นายชานนท์ ประชุมชื่น
84516051200082นางสาวภรณ์ทิพย์ วิละรัตน์
8550505120373นางสาวสุภษี ดวงใส
8650505120811นายศักดา ใจเที่ยง
8750505120746นายภูวดล อ่วมสอาด
8850505120662นางสาวพรธิมา ศรีวงสา
8950505120613นายนัฐพล วอนเผื่อน
9050505120589นายธาตรี พิบูลธนาวนิช
9150505120563นายธนพล ลัดดากลม
9250505120522นางสาวโชติมณี บุตรเจียมใจ
9350505120480นางสาวกิตติยา เพิ่มพระพร
9450505121256นายอดิศร กิยะแพทย์
9550505121140นายพนิต เงินถาวรวัฒนา
9650505121157นายพิสิฐ วานิชพิทักษ์
9750505121181นางสาวลัภพร คิดรอบ
9850505121249นางสาวเสาวรส บุญฉาย
99516051200298นางสาวพจมาน ขานกระโทก
100516051200413นางสาวเอสินี แปงต่อม
10150505120381นางสาวอภิรดี จินดานุ
102526051200107นายอภิชาติ ตรีชัย
103526051200206นางสาวพรธิดา รัตนสนธิ์
104526051200354นางสาวสุดารัตน์ เชียงกา
105526051200438นางสาวสุทธินัน คำภีระ
106526051200487นายณรงค์ฤทธิ์ เพิ่มพูน
107516051200371นางสาววชิราภรณ์ พรมโสภา
108516051200405นางสาวปริศนา วงษ์นิล
109516051200231นางสาวอธิษฐาน เขียวทอง
110516051200355นางสาวนัฐฐาวดี ระไวกลาง
11150505120605นางสาวนวภัทร สุอินทร์
11250505121272นางสาวกัณฐิกา ศรีแก้ว
113526051200388ส.อ.อภิวัฒน์ กุลภิรักษ์
114526051200032นางสาวทิพมาศ แก่นแดง
115526051200297นายเกียรติศักดิ์ ภู่โต
116526051200156นายธีรวัฒน์ แดงรักษา
11752605127126นายภาณุพงศ์ ชอบมาก
11852605127142นางสาวสุภาภรณ์ นพคุณ
11952605127019นางสาววิรัญญา สายจันทา
12052605127035นางสาวรภัสสรณ์ บุญช่วย
12152605127043นางสาวกาญจนา ซิงห์
12252605127050นายทรงยศ สกุลพรพิพัฒน์
12352605127068นางสาวชุติมา ทรงไทย
12452605127076นางสาวชุตินันท์ ทรงไทย
12552605127084นายอดิเรก รอดทอง
12652605127092นางสาวนริสรา แก้วปาน
127526051200057นางสาวมาริษา บัวชุลี
128526051200214นายทองคำ จุอ่อน
129526051200289นางสาวหทัยชนก ไชยพิมพ์
130526051200263นายวีรยุทธ์ มากรอด
131526051200396นางสาวมาศนภา บรรเทาทุกข์
132526051200065นางสาววรารัตน์ แก้วพิชัย
133526051200271นางสาวปาริฉัตตก์ เสาวมล
134526051200420นางสาวสรารัย รังสิมันต์
135526051200313นายณัฐพัชร์ โพธิเก่งฤทธิ์
136526051200040นางสาวบัว โทมดอน
137526051200222นายภวิศ สุบรรณวงศ์
138526051200412นายวรชัย วงศ์เผ่าพันธุ์
139526051200016นางสาวจุฑามาศ พลอยสีอุไร
140526051200255นางสาววราพร ทีอุทิศ
141526051200149นางสาววริษา ชัยเจริญ
142526051200495นายวิศรุต เอี้ยงประโคน
14350505120324นายวิษุวัต ศรีอรุณลักษณ์
144516051200249นางสาวรัตนาพร จากนอก
14550505120258นางสาวเยาวเรศ คงสุนทร
146526051200461นางสาวลักษณา สวัสดี