รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149505108446นางสาวบุษยา ปานอินทร์
249505108560นางสาวพรสวรรค์ มาประชา
350505120035นางสาวเชาวภา ดิษฐสกุล
450505121017นางสาวจริยา ยมรัตน์
5515051200456นางสาวสุพรรณษา พุ่มนุ้ย
6515051200159นายวิโรจน์ วิทยานารถไพศาล
7515051200175นางสาวนริสา เรืองไทย
8515051200209นายทศพร อุตมเตชะ
9515051200225นายชาญณรงค์ มูลเหลา
1049505104502นายภูเบศ พงษ์ขวัญ
11515051200555นางสาวประภาพร งามแสง
12515051200605นายธเนศ โอภาสขจรยศ
13515051200621นายศิรชา ดุลยากิตติ
14515051200043นายชลกร ปุนภพถาวร
1550505120894นายณัฐทอง เตชะรัตนบุญมี
16114850505004นายจักรกฤษ แพงคำฮัก
17515051200464นางสาวหทัยชนา ภาวนานุรักษ์
18515051200811นางสาววินันดา ลาภเสถียร
19515051200837นางสาวปรียานุช แก้วสลับสี
20515051200027นางสาวกอบทิพย์ ศรีอัมพร
21515051200639นางสาวนัฎชลี วงศแสงแก้ว
22515051200795นางสาวระพีพร ปัณฑิตานนท์
23515051200480นางสาวอรุณโรจน์ องอาจเชาว์เลิศ
24515051200498นายเอกนันท์ ขันทอง
25526051200248นางสาวศรสวรรค์ ศรหิรัญ
26526051200362นางสาวอธิวรรณ สาโรชสุนทรกุล
27515051200803นางสาวธนาภรณ์ ธนังธนกิจ
28515051200597นายก่อทรัพย์ พูนสวัสดิ์
29515051200696นายศุภกร จริยะรังษิธรรม
30515051200274นางสาวสุธาสินี เกียรติตรงงาม
31515051200142นางสาวจิตรกาญจน์ ตั้งเลิศปัญญา
32515051200019นางสาวมินตรา สังข์น้อย
33515051200308นายศุภวงศ์ โสภณสกุลศักดิ์
34515051200787นางสาวศิรินภา แพทย์พิทักษ์
35515051200118นางสาวชลาลัย สาระกอ
36515051200738นางสาวเจตสิกา ศรีสัจจะเลิศวาจา
37515051200266นางสาวจีรพร ตระกูลมัยผล
38515051200746นายเอกชัย หมื่นเทพยัง
39515051200092นางสาวพิรัฐยา ภาณุวงศ์
40515051200415นายไพบูลย์ อึ้งคงคาทอง
41515051200035นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์
42515051200340นายปรัชญา วงษ์วัฒนะ
43515051200720นางสาวรินทร์ลภัส อารียะโชติปรีชา
44515051200563นายวีระพงษ์ ปาโสมพงษ์
45515051200688นางสาวประภัสสร แสนสุข
46515051200712นางสาวสุภานัน พิรพัฒน์
47515051200423นางสาววรรณพร ปั้นเกตุ
48526051200024นางสาวณัฐพร แก้วรัตถา
49526051200321นายณัฐศตนันท์ รุ่งแสงคล้าย
50526051200404นายดำรงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์
51526051200081นายณัฐพร วงษ์จรูญ
52526051200305นายฐาปกรณ์ ทิพารดี
53526051200164นายจักรพันธ์ ไชยวงศ์หวั่นท๊อก
5452605127118นายวิชุณ เกียรติมหาโชค
55515051200670นางสาวสุรีย์ฉาย แพศิริ
5649505100054นางสาวจุฬาพัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์
5749505106077นางสาวจุไรรัตน์ เปรมวรเวทย์
5849505108875นายสาริศ ใหญ่โต
59515051200381นางสาวสรัญญา บุญคุ้ม
60515051200662นางสาววิภาพร น้อยนาค
61515051200522นางสาวสิริรัตน์ ติเพียร
62515051200183นางสาวชลาทิพย์ มีไพฑูรย์
63515051200647นางสาวจิตติภา สุรชาติ
64515051200571นายปิติพงศ์ โศภิษฐ์สิริกุล
65515051200829นางสาววิภาภรณ์ นิธิพูนโชค
66515051200399นางสาวกรอนงค์ หลินกำเหนิด
67515051200704นางสาวจริญาภรณ์ เเก้วมา
68515051200217นางสาวกันนิกา อ่องเอี่ยม
6950505120787นางสาววัชรินทร์ จิตรเสรีพงศ์