รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150505120787นางสาววัชรินทร์ จิตรเสรีพงศ์
250505120928นางสาวมาริษา บุญมา
350505120902นายทรงพล พิทักษา
4525051200141นางสาวมัณฑนา มณีพงศ์
5525051200562นางสาวสุนิสา ยงศรีปัญญฤทธิ์
6525051200620นายอธิวัฒน์ พละกาพ
7525051200570นางสาวอรวรรณ จันทร์แก้ว
8525051200356นายสุทธิพงศ์ สดแสงสุก
9525051200364นายกรพิพัฒน์ บวรธรรมทัศน์
10525051200398นางสาวธนันต์ญดา สุวพรวิรกานต์
11525051200828นายอานนท์ หาญคำภา
12515051200357นายวิวัฒน์ อ่ำบุญธรรม
13525051200489นางสาวลักคณา ศรีแสงธรรม
14525051200695นางสาวปาริฉัตร เมธาประเสริฐ
15525051200943นางสาวจันทร์จิรา บานแย้ม
16525051200976นางสาวมนพร ตรีสินทรัพย์
17525051200711นางสาวอาศยา มานะกิจ
18525051200505นางสาวนนทิยา สมันเลาะห์
19525051200067นางสาวทัศนีย์ แก้วอุไร
20525051200331นายกฤษ นันทชัยบัญชา
21525051200968นางสาวมัสลิน ใจคุณ
22525051200059นางสาวชมพูนุท พุ่มสาลี
23525051200455นายชาคร เกียรติชัยดำรง
24525051200760นางสาวณัฐชา อ่อนวงษ์
25525051200661นางสาวมณฑกาญจน์ ธนะสีรังกูล
26525051200034นางสาวจันทร์นภา มาแดง
27525051200778นายวีกิจ ชมญาติ
28525051200448นางสาวสุภาภรณ์ ศรีตั้งรัตนกุล
29525051200737นายชลทัศน์ เอี่ยมวรวุฒิกุล
30525051200109นางสาวปวีนุช ธนนิศฐ์
31525051200588นายชัยรัตน์ ลีจ้อย
32525051200554นางสาวศุภลักษณ์ ทับขำ
33525051200117นางสาวปิยะมาศ จรเสมอ
34525051200216นายธนา ต้องเชื้อ
35525051200497นางสาวมนัชญา ชิโนมี
36525051200679นางสาวกมลปวร ศรีสลับ
37525051200604นายสหรัฐ จิวระประภัทร์
38525051200802นายสราวุธ สินยัง
39525051200513นางสาววนาลี เหล่าเกษกรรม
40525051200026นางสาวกรรัตน์ ลันสุชีพ
41525051200919นางสาวสุทธิดา นางแสน
42525051200885นายวสุธร สุทธาชีวะ
43525051200091นางสาวนีรนุช อินทะบุตร
44525051200471นายกรัณย์ ติยะศิริตานนท์
45525051200406นายเอกกมล วิลัย
46525051200430นายวีรสิทธิ์ วิศิษฐ์โสภณ
47525051200745นางสาวภัคฐิชา รัศมีโชติ
48525051200075นางสาวสุพรรณษา หลอมทอง
49536051200148นางสาวกัลยารัตน์ แก้วงาม
50525051200463นางสาวปิยกานต์ พุทธชื่น
51536051200379นายพีราธณัฐ คำสอน
52536051200494นายอนุสรณ์ เสมอใจ
53525051200240นางสาววัชราภรณ์ งามแสง
54536051200031นายปิยโชติ โชติรัตน์
55536051200056นางสาวพรรณราย ปวนปินตา
56536051200502นางสาวอโนทัย ลักษมีอธิคม
57536051200437นายสมไพบูลย์ สวัสดีสถิต
58536051200460นางสาวสุนารี ดิษฐนิลพงษ์
59536051200213นายธวัชชัย พันชารี
60536051200163นายเฉลิมชัย เกตุแก้ว
61536051200486นางสาวเสาวนีย์ ตาทิพย์
62536051200445นางสาวสวรรยา ไทพิทักษ์
63525051200729นางสาวดารุณี กลมแก้ว
64114850505031นายมาโนชญ์ มาลีเทศ
65525051200992นายชัยยา เสือคง
66525051200232นางสาวณัฐยา บุญทรัพย์
67525051200323นายดนุพล ทิแก้ว
68525051200935นายคณุตม์ วรางค์วงศ์หิรัญ
69525051200372นายเกรียงชัย ธรรมชื่นฤทัย
70525051200208นายจิรกิตติ์ ชูสุวรรณ์
71536051200171นางสาวชุติมา อินทรวิเศษ
72536051200262นางสาวนฤมล อาชาฤทธิ์
73536051200429นางสาวศิรินันท์ สุดชนก
74536051200049นางสาวพรทิพย์ นิลมะณี
75525051200638นายอนุวัฒน์ ใจแจ้ง
76536051200114นางสาวแนนจิรา แดงคำปวง
77536051200239นางสาวนภา หมั่นอุตส่าห์
78536051200478นางสาวสุวรรณา คะเซ็นเชื้อ
79536051200353นางสาวพัชรา เพชรช่วย
80536051200130นางสาวกัญชพร คณะศาสน์
81536051200411นายวัชริศ เชยชม
82536051200387นางสาวภัทนฤน สุขอินทร์
83536051200254นางสาวนฤมล จันทร์อักษร
84536051200361นางสาวพิชชาพร บำรุงคุณากร
85536051200510นางสาวอรวรรณ แสงทวีป
86536051200346นางสาวพรทิพย์ ทองอยู่คง
87536051200106นางสาวดวงอัมพร ช่วงชัย
88536051200304นางสาวน้ำมนต์ ไชยปลัด
89536051200270นายนัฐพงศ์ ธนบวรรัชต์
90536051200452นางสาวสุธาสินี เจริญทรัพย์