รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525051200901นายณัฏฐภพ รัตนอมรภิรมย์
2525051200018นางสาวกรมณี ภู่ขำ
3535051200587นายสรรพรัตน์ ชัยภัทรกิจ
4535051200645นางสาวเสาวลักษณ์ หนูทอง
5535051200660นายอภิมัญ กลั่นสกุล
6535051200033นางสาวกรรณิการ์ เขตอนันต์
7535051200512นายรณพล ประถมบุตร
8535051200256นางสาวกัญญาภัค ประเสริฐนิมาลย์
9535051200751นายวสันต์ สนั่นทุ่ง
10535051200868นางสาวอังคณา มาอุ่น
11535051200975นางสาวสุกานดา เอมวรรธนะ
12535051200777นายวิศรุต ไทยส่งแสง
13535051201015นางสาวอารยา ประดุจกาญจนา
14535051201056นางสาวนริษา นนทสิทธิชัย
15535051201007นางสาวอัจฉรา เอมเปรม
16535051200801นายสุทรรศน์ ศรีศุภกิจมงคล
17535051200686นายอภิรักษ์ กิตติมาวงศ์
18535051200223นางสาวจินตนา เกิดพุ่ม
19535051200520นายวงศกร หอมกระจาย
20535051200454นางสาวจตุรพร ศรีพูล
21535051200694นายพรอนันต์ วันกนกกุล
22535051200942นายมนัสชัย อัครพัฒนากูล
23535051200892นางสาวปิยาพร พันธุ์ยี่
24535051200819นางสาวสุนิสา เจริญช้าง
25535051200702นายภานุพงศ์ สุภานันท์
26535051200058นางสาวจิตรลดา วงศ์กระสินธุ์
27535051200785นายศักดิ์ดาวุฒ เฉลยภพ
28535051200900นายพีระพงษ์ อัศสานึก
29535051200603นางสาวสิริกานต์ ธรรมสุนทร
30535051200991นางสาวอนุสรา สังข์จันทร์
31535051201023นายเอกสิทธิ์ ลาภเจริญ
32535051200850นายอรรถพล สังข์ทอง
33535051200983นายสุวิชา ทิพทัส
34535051200637นางสาวสุธิมา ชื่นบุบผา
35535051200538นายวัศพล จันทร์จริง
36535051200959นางสาววรัมภรณ์ ลางไธสง
37535051200678นายโอฬาร รุ่งเรืองวิริยะ
38556051200096นายประภาส สุวรรณประทีป
39556051200179นายสุรวุฒิ คงคำ
40556051200088นางสาวเบญจรัตน์ มุณีพรหม
41556051200146นางสาววชิราภรณ์ แก้วเกาะ
42556051200104นางสาวปัญญาดี ทองส่งธรรม
43556051200195นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนอรุโณทัย
44556051210525นายอารุณ ปานทอง
45556051210244นางสาวนราทิพย์ ฉัตตะสี
46556051200294นางสาวธัญญลักษณ์ รัชตพฤกษ์
47556051210442นางสาวศิญารัตน์ พรพัฒน์อิสรา
48556051200450นายอานนท์ ภัทรมนัสกุล
49556051200369นายพีระ แซ่แต้
50556051200435นางสาวศุภรัตน์ เอี่ยมละออ
51535051200017นางสาวกชพรรณ ภู่ภัทรสินธุ์
52535051200926นางสาวเพ็ญพิชชา สถานทรัพย์
53536051200312นายนิติพล พฤกษ์เรืองกิจ
54535051200132นายปกาสิต สร้อยสน
55536051200403นายภูมิภาส ทิพย์ปัญญาวงศ์
56535051200744นายเลิศพงศ์ เพียรพัฒนกิจ
57535051200413นายบัณฑิต ติ๊บปะละ
58556051200120นางสาวลูกเกด พรหมชนะ
59556051200153นางสาววรรนิสา หวังพิทักษ์
60556051200047นายณัฐพงศ์ มนูวรโภไคย
61556051200138นางสาวลูกแก้ว พรหมชนะ
62556051210020นางสาวศิมาพร อัศวศรีวรนันท์
63556051200013นางสาวชนกนาถ เลื่องลือชา
64556051200039นายชัชวาลย์ ถุงคำแก้ว
65556051200286นายธรรมรัตน์ มีสุข
66556051200401นางสาววรารัญ โกมัย
67556051200302นางสาวนฤมล ดาศรี
68556051210012นายณัฐพล สายเสมา
69556051200245นางสาวขวัญตา อนุชาติ
70556051200385นายรังสิมันตุ์ ช้างเผือกสุข
71556051200211นางสาวนัฐภรณ์ พลชำนิ
72535051200652นายอเนชา เตจา
73535051200082นายเจษฎา แซ่โง้ว
74535051200108นางสาวธิดาภรณ์ หนูสิงห์
75535051200389นางสาวนนทรีย์ สังข์ทอง
76535051201064นางสาวประภาพร กฤตธรรมพงศ์
77535051200496นายณัฐพงษ์ อัครนฤนาท
78535051200363นายธีรศักดิ์ มาลัยมนตรีจิตต์
79535051200074นางสาวจุรีภรณ์ จิตรดา
80535051200561นายศักย์ วิสาสะ
81535051200181นางสาวพรพิมล ธาดาบุษบง
82535051200611นางสาวสิริรัตน์ แซ่ลิ้ม
83535051200736นางสาวลัดดาวัลย์ เตวารี
84535051200595นายสิทธิพล ตลับเงิน
85535051200884นายอัฑฒ์ เขียวชะอุ่ม
86556051200161นายสมเจตน์ สวนเพ็ชร
87556051210046นางสาวสุดารัตน์ มีมานะ
88556051200419นายวราพงษ์ ปลื้มใจ
89556051200336นางสาวบุศญา ศรีนันทา
90556051210509นายสุทธิศักดิ์ สวัสดีสถิต
91556051210350นายภูริทัต จงท่องกลาง
92556051200351นางสาวปฐวีพร อ่ำขวัญยืน
93556051200229นางสาวศรัญญา ศรีอนันต์
94556051200237นางสาวกรกนก จิรชาญณรงค์