รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556051200054นางสาวติยาพร สุทธิ
2556051210434นางสาววรางคณา สิงห์เล็ก
3556051210087นายกรทักษ์ เฮงเจริญอนันต์
4535051200918นางสาวเพ็ญนภา นาคผจญ
5535051201049นายธีรศักดิ์ มณีโชติ
6535051200629นางสาวสุกัญญา บุตรพรม
7535051200066นางสาวจิรภา บาลพิทักษ์
8535051200140นายปราณพงศ์ พลดาหาร
9535051200264นายชาติชาย แซ่เนี้ย
10545051200057นายฐาปกรณ์ น้อยนงค์เยาว์
11535051200967นางสาววารินทร์ ถิ่นมาลา
12545051200669นางสาวศิรินารถ เผ่าจินดา
13545051200693นายสิทธิชัย จิตรวิมาศ
14545051200719นางสาวสุวิมล ท้วมโสภา
15545051200545นางสาวภาณุมน ทองนิยม
16545051200586นางสาวภาวิณี รัชนีกร
17545051200107นางสาวกัญญาภัค พุ่มสาลี
18545051200313นายเดชาวัต บำเรอวงษ์
19545051200032นางสาวจุฑารัตน์ อาภาสุทธิรัตน์
20545051200339นางสาวญาดา วัฒนโสภณรักษ์
21545051200560นางสาวอภิสรา ช้อยเครือ
22545051200743นางสาวอรอนงค์ เกิดบัว
23545051200701นายสุธี วัฒนะธรรมศิริ
24545051200024นางสาวกัญญาภรณ์ โพธิวราธร
25545051200446นายปรมินทร์ ลีลาษัฏจรณ
26545051200156นางสาวชนิสรา สีหมอก
27545051200271นายนพพลสิริ สุทธิประภา
28545051200784นายภาณุวัฒน์ สมุทรนาวิน
29545051200115นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบัติสถาพร
30545051200651นางสาวศตพร ประจักษ์จิต
31545051200073นางสาวทนัญญา พุกเจริญ
32545051200065นางสาวตวงพร สัตย์ชื่อ
33545051200750นางสาวอาจรีย์ อินอ่อน
34545051200453นางสาวปาริชาต เพชรรัตน์
35545051200362นางสาวปาริฉัตร อุดมสิริสถาพร
36545051200172นายโชคชัย เงินสมบูรณ์ยิ่ง
37545051200883นายสาธิต พลทรัพย์
38545051200685นายสถาพร คำแสงดี
39545051200727นายอนิรุต อู่ทอง
40545051200867นางสาวศุภนิดา คุณสิน
41545051200610นางสาวมาลัย อินทร
42545051200537นางสาวปิยรัตน์ กุลงามดี
43545051200347นางสาวณัฐวรรณ พรรทิภา
44545051200321นางสาวกนิษฐา ปักขีพันธ์
45545051200040นางสาวชนิดา ผินสุวรรณ์
46545051200818นายศิรวิทย์ ศรีทิพย์
47545051200776นางสาวอิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์
48545051200602นางสาวภนาพร เอื้อถาวรธรรม
49545051200636นางสาววชร พันธ์สวัสดิ์
50545051200594นางสาวพิมพ์ชนก บัวจันทร์
51545051200164นางสาวชไมพร สุทธิสุข
52545051200644นายวีรวัฒน์ ทองบรรเทิง
53545051200511นางสาวนฤมล สังข์ทอง
54545051200834นางสาวอำไพ จิมประจง
55545051200909นางสาวสุวพิชญ์ พิกุลศรี
56545051200859นางสาววันวิสา พุ่มเพชรระย้า
57545051200792นายวีรวัฒน์ โศภาพรพรหม
58545051200297นายคณิศร ธรรมนิยม
59545051200735นางสาวอภิชญา กสิกุล
60556051210194นายตระกูล มาลีเมาะ
61556051210301นางสาวบุษรา ปั้นวงศ์
62556051210467นายวินัย ซึมกระโทก
63556051210475นายวุฒิพงษ์ ธรรมรงค์
64556051210145นายฐานันดร์ รักไทย
65556051210202นายทรงศักดิ์ สิทธิวงค์
66545051200974นายวิทย์ เพ็งผ่อง