รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051210234นางสาววิภาพร โมกแก้ว
2555051200460นายธนพล แซ่เตียว
3555051200221นายจิรพันธ์ ทองกลั่น
4555051201096นายอภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว
5555051201393นายภัทร์ฐิตา เหลาซิต
6555051200387นายจิรายุ พิภพ
7555051200015นางสาวกนกอร บุญเพ็ชร์
8576051200284นางสาวธัญญารัตน์ เทพสันตา
9576051200300นางสาวอรอนงค์ หฤทัยถาวร
10576051200326นายชัยพร ไชยวงศ์
11576051200334นางสาวธาริณี ยศะนพ
12576051200367นางสาวรัตนาภรณ์ สุดจิตร
13576051200383นางสาวรัชฎาพร งามยิ่ง
14576051210143นางสาวศศิธร แก้วแสน
15576051210150นางสาวหยกฟ้า ชินเนหันหา
16576051200037นางสาวกาญจนา เฉยชู
17576051200078นายปฏิภาณ เกิดสุรสิทธิ์
18576051200094นายผดุงเกียรติ ชนะเลิศ
19576051200136นางสาวเมริน เสน่หา
20576051200144นางสาววรรณอนงค์ ตั้งดี
21576051200193นางสาวอัจฉรา ม่วงไทย
22576051210093นายนิรนัย ตุลเตมีย์
23576051210184นายกวิน แก้วยศ
24576051210390นายรัฐศาสตร์ ไกยราช
25576051210317นางสาววิยะดา งามสิงห์
26576051210267นางสาวสริษษา เดชา
27576051210259นางสาวรมณ แสงธรรมชัย
28576051210218นางสาวเปรมกมล ภูริขันติเนตร
29576051210176นายวนัฐ สมนางรอง
30576051210101นายปริวรรต ชาวนา
31576051210044นางสาวจารุวรรณ รุ่งกระจ่าง
32576051200052นางสาวธนพร พูลมหัจจะ
33576051200268นางสาวจิราภรณ์ บงกชมาลี
34576051200102นางสาวไพลิน ฝอดสูงเนิน
35576051200060นางสาวเบญญา แก้วเกษ
36576051200375นางสาวกาญจนา ปานนิ่ม
37576051200235นางสาวสรันยา ปินะถา
38555051200536นางสาวธันญารักษ์ พูนไธสง
39555051200726นางสาวนันทนัช ตระการฤกษ์
40555051200569นางสาวเบญจวรรณ ปาละวงษ์
41555051200791นางสาวพินิศยาห์ ชูเมือง
42555051200577นางสาวปิ่นแก้ว ศิริวรรณา
43555051200627นางสาวเยาวเรศ เก้าวงษ์วาน
44555051200734นางสาวบุศรัตน์ ศิลาจันทร์
45545051200917นายอโนไท ภูษณะมงคล
46555051200528นางสาวธนวรรณ บุญชู
47545051200933นายอภิสิทธิ์ ก๊กรัมย์
48555051200619นางสาวภาวนา พิศุทธิ์ชโลทร
49555051201153นางสาวพิณทิพย์ แพทย์เจริญ
50555051200239นายจิรายุทธ คงสาหร่าย
51555051200759นางสาวปริญญ์ ฝากคำ
52555051200288นายณัฐชนน เดชมิ่งมงคล
53555051201179นายวัชรินทร์ จันทร์แต่งผล
54555051200411นางสาวณัชชาพร ลีนะวัต
55565051200196นางสาวนุศราภรณ์ วันโสภา
56565051200329นายกิตติพัฒน์ เกิดตลาดแก้ว
57565051200352นายขวัญชัย พงษ์ประเสริฐ
58565051200444นางสาวณัฐฏิพร วิญญวิศิษฏ์วงศ์
59565051200477นายนันทราไชย พุธไทย
60565051201194นางสาวฐิตารีย์ แจ่มเจริญสุขศรี
61576051200086นายปัฐวี ตู่ไทยสงค์
62576051210168นางสาวอภิสรา จรัสชัยมงคล
63576051210051นางสาวชญาดา แกละพลอย
64576051210010นายธนกร มหาพิธาน
65576051200409นางสาวมนทิรา พ่วงท้วม
66576051200110นางสาวฟารีดา มูฮำหมัด
67576051210085นายนพดล แซ่อึ้ง
68576051200169นางสาวศศิวิมล จั่นเพ็ชร์
69576051210226นางสาวปิยนุช พลอินต๊ะ