รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051200800นายวีระชาติ แซ่เตี๋ย
2535051201031นายธเนศ ประเสริฐสิริพงศ์
3555051201351นายเลิศพงษ์ กตัญญู
4555051201245นางสาวสุนิษา ทองบ้านโข้ง
5555051201328นายนิตินัย ช้างยัง
6555051200312นายณัทศักย์ สีทู
7555051201310นายเอกภพ ยงประยูร
8555051200098นางสาวณัฐพร ขาดรัมย์
9535051200231นายจิรวัฒน์ ขาวสะอาด