รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505050050นายวันชัย ป้อมแก้ว
2549505050084นางสาวบุษยา ใจดี
3549505050118นายวรภัทร ลือชาชัยวงศ์
4549505050142นายออมทรัพย์ พลาดิศัย
5549505050167นายสมภพ สวนธนาศิริ
6549505050233นายพลวสุ ศักดิ์ศรีคุณากร
7549505050076นางสาวอรรัตน์ เตชะพันธุกุล
8549505050100นางสาวสาวิตรี สมพงษ์
9549505050134นางสาวนัฐพร บุญชัย
10549505050191นายจิรายุ เจนศิริสกุล
11094650505041นายภูวดล นันทนิตติ
120148505058021นายตฤณ ชีวินเฉิดฉาย
13549505059010นางสาวศุภวิญญ์ ธนศุภฤกษ์
14549505050340นายชยาภา ดวงจันทร์
150148505058252นายมาโนช หล่อวงศ์สกุล
160148505058328นางสาวเกศินี นาชัยเวียง
170148505058393นายฉัตรปกรณ์ แซ่อึ้ง
18549505050324นางสาวชนะจิตร เต็มวิภาสสิริ
19549505050357นางสาววิลาสิณี วิภาภรณ์