รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1549505050027นางสาวภัทรสุฎา มณีพันธ์
2549505050092นางสาวภคปภา แช่มเสือ
3549505050308นางสาววรัญญา ไชยคำหาญ
4094850505207นายวิสิฐ ตรีวัฒนเวศย์
5550505050090นายวศิน ชีวินเชิดฉาย
6550505050173นายธนิศร ตั้งเจตนากุล
7550505050256นายฐปกรณ์ สำราญใจ
8550505050280นายชนินทร์ บุรัตน์
9550505050033นายศรุต เมืองจันทร์
10551505050486นายกษม เจริญนิตย์
11550505050058นางสาวชมพูนุท ใยละออ
12550505050322นายพีรวัส เคหสุขเจริญ
130447505050099นายชัยวัฏ เหมยากร